Affald til behandling

Omkring halvdelen af det affald, som afleveres til Odense Nord Miljøcenter, kan genanvendes efter endt behandling. Det gælder forurenet jord, slagge fra affaldsforbrænding og de 2 kompostprodukter, som dels laves af rent have-/parkaffald og dels af en blanding af have-/parkaffald og biomasse - dvs. spildevandsslam.
Kompost lagt i miler
Milevender
Haveaffald hugges til flis inden kompostering

Kompost af have-/parkaffald

Kompost, der alene fremstilles af have-/parkaffald, anvendes til byens private haver. Komposten fremstilles i miler (lange rækker). Selve processen forløber over otte uger, hvor milerne vendes en gang om ugen. Det sker for at tilføre ilt til processen. Milerne overvåges elektronisk, så man hele tiden kan kontrollere, om ilt- og temperaturforholdene er optimale. Efter komposteringsprocessen lægges komposten til afkøling i to uger og derefter til eftermodning i 12 uger. Herefter sigtes komposten, og så er den klar til brug.

Biokompost: Have- /parkaffald og slam (biomasse)

Den særligt næringsholdige kompost, som er lavet af både have-/parkaffald og biomasse, kaldes biokompost. Den bliver typisk brugt til at sprede på landbrugsjord.

Odense Nord Miljøcenter modtager biomasse fra Odense Kommunes tre rensningsanlæg. Det er ca. 21.000 tons biomasse om året.
Når biokomposten produceres, starter det med, at have-/parkaffaldet neddeles. Herefter lægges det op i miler sammen med biomasse og halm. Halmen omsættes meget let og hjælper derfor med til at give komposteringsprocessen en hurtig opstart. Inden for 1 døgn når temperaturen i en mile op på 70 grader C.

Selve komposteringsprocessen løber over otte uger, hvor milerne vendes en gang om ugen. Vendingen af milerne sker for at tilføre ilt til processen. Milerne overvåges elektronisk, så man hele tiden kan kontrollere, om der er optimale ilt- og temperaturforhold i hver enkelt mile.

Efter den egentlige komposteringsproces lægges komposten til afkøling i yderligere to uger, og derefter til eftermodning i 12 uger. Herefter sigtes komposten, som så er klar til brug.

Denne type kompost er særlig rig på næringsstoffer grundet den komposterede biomasse. Hovedvægten af biokomposten anvendes på landbrugsjord.

Biokompost må ikke anvendes i private haver, offentlige parker eller lignende uden først at være blevet varmebehandlet (hygiejniseret). Hvis biokompost skal anvendes frit, skal den opvarmes i en lukket reaktor til 70 grader C i minimum en time. Opvarmningen skal kunne dokumenteres over for myndighederne. Derfor har Miljøcentret udviklet et hygiejniseringsanlæg. Anlægget har en kapacitet på 5.000 ton biokompost om året. Biokompost, der tilføres jordbruget, bliver ikke varmebehandlet.

Jordrensning

På miljøcentret renses olieforurenet jord med et olieindhold på op til 5% og et tjæreindhold op til 0,2%.
Rensningen foregår ved at lægge jorden i miler og vende milerne regelmæssigt. Olieforureningen nedbrydes af de mikroorganismer, der forekommer naturligt i jorden. Vendingen gennemføres for at sikre, at der altid er tilstrækkeligt ilt tilstede til at mikroorganismerne kan arbejde optimalt.

Hvert jordparti har sin journal
For hvert parti jord føres der en journal, som indeholder oplysninger om, hvor jorden stammer fra, hvornår den er kørt til jordbehandlingsanlægget, hvor forurenet den var ved modtagelsen og efter rensning, og hvor jorden er blevet anvendt efter rensning.

Jordhotel
I tilknytning til anlægget for behandling af olieforurenet jord er der placeres et "jordhotel". Det anvendes ved akutte sager, hvor der ikke er mulighed for at foretage analyser af jorden, inden den afleveres på miljøcentret. Prøverne tages senere, og jorden behandles efter, hvorvidt og i hvilken grad den er forurenet.

Karteringsjord
Karteringspladsen kan anvendes til aflevering af mindre mængder jord, som primært opstår ved brud på ledningssystemet, akutte skader på elinstallationer samt mindre opgravningsarbejder generelt.
Forudsætningen for aflevering af jord til karteringspladsen er, at jorden formodes ikke at være forurenet. Det er derfor ikke muligt at tilføre jord, som der på forhånd er kendskab til er forurenet, i form af fx udtagne analyser, jord der historisk set er dokumenteret forurenet (Jordplan Fyn) eller planlagte renoveringsopgaver.

Slaggesortering

På miljøcentret sorteres slagge fra Fynsværkets affaldsforbrænding. Slagge er det aske, jern og anden rest, som ligger tilbage, efter at det har været igennem forbrændingen. Ca. 96% af slaggen kan genbruges efter sorteringen på miljøcentret, og kun 4% deponeres.
 
Slaggen sorteres i 3 typer:

• Mineralsk slagge – mineralsk slagge anvendes til bygge- og anlægsarbejder - fx vejbelægning.
• Jern - jernet går til genanvendelse
• Sigterest - sigteresten køres til forarbejdning eller deponeres.

Slagger sorteres