CSR-politik

Odense Renovations CSR-politik fortæller om det ansvar, vi ønsker at påtage os indenfor områder som miljø, arbejdsforhold, lokal samfundsengagement, cirkulær økonomi, FN's Verdensmål og meget mere.

 

Politik for CSR  

CSR er et bærende element i Odense Renovations strategi 2025.

Denne politik tager derfor afsæt i strategien ud fra FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med særlig fokus på mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst; mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion, og mål 13: Klimaindsats, samt ud fra strategiens vision om de gode klimavalg og en grønnere udvikling.

 

Odense Renovation følger forsyningsbranchens anbefalinger i ”Kodeks for god selskabsledelse”, som bl.a. sikrer, at de nødvendige kompetencer er til stede i alle ledelseslag, så virksomheden arbejder bedst muligt i henhold til dens formål.

Desuden understøtter CSR-politikken Odense Kommunes ejerpolitik, som skal sikre, at vi bidrager til at fremme Odense Kommunes mål og politikker, hvor disse er relevante for Odense Renovations CSR-arbejde, så vi varetager Odense Kommunes interesser bedst muligt til gavn for brugerne og for en bæredygtig samfundsudvikling.


Overordnet arbejder politikken for at

 

 • beskytte miljøet og arbejdsmiljøet og leve op til vores samfundsansvar
 • bidrage aktivt og målrettet til at realisere ambitionen om klimaneutralitet i Odense i 2030
 • leve op til vores interessenters forventninger og vision om at være en bæredygtig virksomhed
 • sætte cirkulær økonomi højt på dagsorden
 • lade de 10 principper for samfundsansvar fra DS 49000 (ISO 26000)-standarden være ledende for virksomheden
 • kommunikere politikken til medarbejderne, så de tager medansvar for miljø, arbejdsmiljø og CSR
 • løbende forbedre vores præstationer indenfor de 7 områder i CSR-standarden: miljø, arbejdsforhold, lokal samfundsudvikling og -indflydelse, forbrugerforhold, god forretningsskik, menneskerettigheder og organisationsledelse.
 • opretholde et certificeret fælles ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og CSR - og synliggøre resultaterne af vores indsats inden for alle 3 standarder
 • løfte det særlige ansvar, vi har som kommunalt ejet forsyningsselskab i affaldsbranchen, for at forbedre og udvikle det samfund, vi er en del af.
 • som minimum overholde relevante love og regler

 

Specifikt inden for miljø vil vi:

 

 • formindske de miljøbelastninger, der kommer fra udførelsen af vores aktiviteter - både hos os selv og hos vores samarbejdspartnere, så miljøtilstanden i vores arbejdsområde hele tiden forbedres.
 • bringe så mange nyttiggjorte produkter og materialer tilbage til samfundet som muligt og herved bringe affaldet så højt op i affaldshierarkiet som muligt
 • bruge færrest mulige ressourcer og søge bæredygtige løsninger
 • tænke biodiversitet samt beskyttelse af vand- og havressourcer ind i projekter, hvor dette giver mening
 • tilskynde medarbejdere såvel som samarbejdspartnere til grønne, bæredygtige valg


Specifikt inden for arbejdsmiljø vil vi:

 

 • have sunde og sikre arbejdspladser.
 • arbejde systematisk med at fjerne farer og risici samt forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom.
 • arbejde fortløbende for god trivsel.
 • sikre kompetence, viden og inddragelse af medarbejderne.
 • gøre, hvad der er i vores magt for, at ansatte i værdikæden har ordentlige forhold


Specifikt inden for forbrugerforhold vil vi:

 

 • understøtte uddannelse og informere om bæredygtigt forbrug og korrekt affaldssortering, så forbrugeren opnår forståelse for konsekvensen af deres handling i forhold til miljøet

 

Specifikt inden for lokalsamfundsinvolvering- og udvikling vil vi:

 

 • engagere os i lokalsamfundet og dets institutioner
 • bidrage til udvikling af innovative teknologier
 • samarbejde med lokale organisationer og uddannelsesinstitutioner