FN's 17 Verdensmål

Odense Renovation ønsker at bidrage til at nå i mål med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030.

Odense Renovation ønsker at bakke op om de 17 verdensmål, som alle verdens lande har skrevet under på, at vi skal nå inden 2030. 

 

Mange af de 169 delmål under de 17 mål indeholder initiativer, som vi i forvejen arbejder med for at skabe en stabil og bæredygtig samfund, både lokalt og globalt. Med afsæt udvalgte verdensmål vil vi fremover arbejde endnu mere målrettet hos Odense Renovation for at bidrage til verdens første, største og vigtigste fælles projekt. 

 

Vi har udvalgt de verdensmål, hvor vores kompetencer kommer bedst i spil:

8  Anstændige jobs

12 Ansvarligt forbrug og økonomisk vækst

13 Klimaindsats

 

Se mange spændende artikler om arbejdet med verdensmålene i dansk kontekst - og bliv klogere på, hvad der egentlig gemmer sig af spændende initiativer under de 169 delmål på verdensmålportalen https://www.verdensmaal.org/

 

 

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom 

Vi samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, som beskæftiger nogle af de mindre bemidlede i byen. Gennem forløb hos de socialøkonomiske virksomheder trænes deres jobfærdigheder og sociale færdigheder, så de forhåbentligt kan få et job, forsørge sig selv og træde ud af fattigdommen.

 

 

 

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Vi gør meget ud af sundhed og trivsel for vores medarbejdere. Vi tilbyder:

- motionscenter
- cykelklub
- regelmæssigt sundhedstjek
- hjælp til korrekt kontorarbejdsplads
- sund mad i kantinen
- og der er fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø med et velfungerende hjælpenetværk og aftale om fysisk og psykisk behandling gennem PensionDanmark.

Derudover blev Odense Renovation røgfri pr. 1. januar 2020, og der tilbydes løbende rygestopkurser. 


Verdensmål 5: ligestilling
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Vores branche er mandsdomineret, men vi opfordrer kvinder til at søge de ledige stillinger. På kontorerne er der en fin kønsfordeling efterhånden. Vi har fortsat fokus på at opfordre kvinderne til at søge. Ikke mindst, fordi det er berigende af have begge køn repræsenteret, da man ofte i kraft af sit køn er forskellige og supplerer hinanden godt, fx på en genbrugsstation eller i en renovationsbil.
4 ud af bestyrelsens 9 medlemmer er kvinder. 

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
- Vi køber vindmøllestrøm fra Lindøs vindmøller. Mængden, vi køber, dækker hele vores strømforbrug.
- Vi opsamler lossepladsgas (især metangas) fra Odense Nord Miljøcenters bjerge af shredderaffald – et restprodukt fra bilindustrien – samt fra den gamle losseplads på Stige Ø og omdanner den til el og varme. Denne gas ville ellers have været endt i atmosfæren, og metangas er ca. 22 gange værre for Ozonlaget end CO2.
- Vi er i princippet selvforsynende med energi, da vi producerer mere energi fra lossepladsgassen, end vi bruger på både strøm, fjernvarme samt drivmidler til vores biler og maskiner. 

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
- Vi er arbejdsmiljøcertificerede efter den internationale ISO-standard og arbejder konstant på at forbedre forholdene for vores medarbejdere – med fokus både på sikkerhed, det bæredygtige arbejdsliv og på at nedsætte risikoen for fysisk og psykisk belastning.
- I forhold til delmål 8.6 om fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn, samt mål 8.7 om at hjælpe flere unge i arbejde, uddannelse og træning, har vi gennem mange år faste aftaler med Odense Kommune, Kriminalforsorgen m.fl. om virksomhedspraktik, elevpladser, fleksjob, klapjob samt samfundstjeneste m.m.
- Vi deltager i netværket CABI med fokus på oprettelse af jobs med særlige vilkår. Herunder også fastholdelsen af eksisterende medarbejdere, hvor der opstår udfordringer, der kræver tilpasning i arbejdslivet.
- Herudover har vi i flere år samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, som bl.a. produceret smukke upcyclede borde, stole, opslagstavler, knagerækker m.m., som bliver beundret af Odense Renovations mange gæster. Ved at samarbejde omkring upcycling med dem er vi med til at skabe anstændige – og alternative – jobs for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 
- Vi vil gerne i større grad være med til at skabe bæredygtig økonomisk vækst og skabe flere arbejdspladser. Derfor har vi etableret et genbrugsunivers, Zirkel, hvor der er skabt flere grønne jobs. I sagens natur er her fokus på at bruge ressourcerne effektivt samt italesætte forbrug og overforbrug. 

Verdensmål nr. 9: industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
- Den massive byfortætning i Odense bymidte har kaldt på innovative affaldsløsninger: Vi har etableret en ”affaldsmetro” i midtbyen, hvor affaldet suges væk gennem rør under jorden frem for at blive transporteret af renovationsbiler fra de små snævre gader. Det er en praktisk og æstetisk løsning, idet det underjordiske system erstatter de mange affaldsbeholdere, som ellers ville stå fremme i bybilledet. Således er vi med til at fremme en robust infrastruktur og innovere affaldsbranchen.
- Vi forsøger konstant at holde os opdateret i forhold til hvilken ny teknologi, som kan hjælpe med at gøre arbejdet smartere og dermed bruge ressourcerne - både råstoffer, arbejdskraft og kroner - mest optimalt. 

Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed
Verdensmål 10: Mindre ulighed
- Vi har i mange år delt vores erfaring omkring miljørigtig affaldshåndtering i internationale samarbejder: Utallige delegationer har besøgt os for at få inspiration til affaldshåndering i egne lande. Desuden har vi deltaget i internationale trænings- og kapacitetsopbyggende projekter. Losseplads i Egypten, slamkompost i Polen, affaldsplanlægning og miljøledelse i Malaysia, awareness raising i Ghana, Kenya og Indonesien er blot få eksempler på den viden, vi har delt med omverdenen. Gennem dette arbejde er vi med til at skabe bedre vilkår, ikke kun for miljøet, men også for de mennesker i de fattige lande, som får bedre levevilkår, når der er styr på affaldet, og som evt. får jobs i affaldsindustrien, når nye behandlingsformer skal etableres. 
Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og samfund
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Vi lægger et stort arbejde i at informere borgere om bæredygtig livsstil i forhold til affaldshåndtering.  
- Gennem sponsorater til lokale sportsklubber- store som små – er vi med til at støtte foreningslivet og fastholde unge i sporten, så sundhed fremmes, og lediggang minimeres.
- Vi har igennem en årrække støttet og involveret os i Enghave Boldklub; en klub hvis medlemmer har svært ved at begå sig i almindelige idrætsklubber.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Vi er certificeret efter den internationale miljøstandard, hvilket bevidner, at vi er ambitiøse på miljøområdet.
- I 2017 valgte vi at opprioritere arbejdet med cirkulær økonomi ved at ansætte en cirkulær økonomi-konsulent. Konsulentens primære fokus er netop at optimere det bæredygtige forbrug og de bæredygtige produktionsformer ved at se på hele værdikæden fra vugge til vugge.
- Vi har deltaget i et  EU-medfinansieret projekt ”Cirkulær i Odense”, som havde til formål at skabe nye virksomheder, der arbejder ud fra bæredygtige principper
- Vi har fra 2019 indført første del og i 2022 anden del af ny affaldsordning i Odense Kommune. Affaldsordningen skal sikre, at vi højner genanvendelsesprocenten for husholdningsaffaldet. Heri indsamles glas, metal, papir, pap, drikke- og madkartoner, madaffald, restaffald samt batterier og farligt affald - samt fra 2023 også tekstiler - fast ved alle husstande og kommunale institutioner.
- Vores bæredygtige ombygning af kontorer- og mødefaciliteter, som stod færdig i 2018, er indrettet efter bæredygtige principper og med det formål at være med til at italesætte forbrug. Ombygningen med genbrugsmaterialer og kreative løsninger er en investering i en bæredygtig og affaldsæstetisk løsning, som har stor effekt på arbejdsmiljøet og bruges flittigt som formidlingsplatform. Materialerne skal vise affaldets æstetiske værdi, og den affaldsæstetiske oplevelse inspirerer besøgende til selv at give kasserede ting nyt liv og dermed undgå at købe nyt. Vi har især arbejdet med mål 12.6 om at reducere affaldsmængden betydeligt via forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse, mål 12.7 om at agere bæredygtigt som virksomhed samt mål 12.8 om at promovere bæredygtighed i offentlige indkøb. Ombygningsprojektet har kørt i fem spor:
o Det bæredygtige spor: En gammel garageport fra ombygningen er blevet til flotte mødeborde i mødelokalet ”Vaskehuset”. Kontormøbler er genbrugt – nogle har fået nyt liv med folie eller en genbrugsbordplade. Odense Renovation har samarbejdet med 2 socialøkonomiske virksomheder, som har leveret upcyclede møbler, knagerækker og opslagstavler.
o Det historiske spor: Indretningen afspejler Odense Renovations 130 års erfaring, tradition og stolthed ved arbejdet med affald. Gamle effekter fra lofter og lader er støvet af og brugt som udsmykning: toilettønder blev blomsterkummer, og skamler og skraldemandskuskens jakke blev udsmykning.
o Det personlige spor: Alle medarbejdere har selv valgt elementer til kontoret. Medarbejdere har også doneret møbler hjemmefra eller selv produceret opslagstavler m.m. af egne genbrugsmaterialer.
o Det teknologiske spor: Kaffemaskinen i fællesrummet ”Væksthuset” er gemt under bordet og styres af en iPad, den grønne plantevæg i ”Væksthuset” er styret af et vandingsanlæg, og foran mødelokalerne ses bookningerne i lokalet på en iPad.
o Det æstetiske spor: I Indretningen er æstetik prioriteret på lige fod med funktionalitet. Det skaber større arbejds- og livsglæde at befinde sig i smukke omgivelser. Dette ses fx på toiletter og i kopirum, som traditionelt set er lokaler, hvor der kun er fokus på funktionalitet.
Se mere om ombygningen her: https://youtu.be/o4JVWee4tRM

- Vi er konstant opmærksomme på at finde de mest bæredygtige afsætningsmuligheder for de mange tons affald, som borgere og erhvervsdrivende afleverer på genbrugsstationerne hvert år. Siden 2017 har vi kørt kampagne på at få alt det genanvendelige affald ud af container 20 ”Småt brændbart” og over i de rigtige containere. Med det resultat, at på flere af pladserne er mængden af affald i småt brændbart-containeren halveret.
- Vi har deltaget i Frit Lejde-forskningsprojekt med bl.a. SDU og TV2Fyn for at fokusere på bæredygtig udvikling af elektronik.
- Vi formidler årligt til omkring 3000 elever, som besøger vores ”affaldskulturhus” – undervisningslokalerne på hovedkontoret på Snapindvej, hvor de lærer om bæredygtigt forbrug, henkastet affald, sortering i hverdagen, vugge-til-vugge-principper osv. alt efter aldersgruppe. Derudover formidler vi også på skoler og i børnehaver.
- Vi har udgivet 3 børnebøger, som opfordrer til omtanke for miljøet. De er populære især blandt børnehavebørn og indskoling.
- Gennem Zirkels genbrugsunivers minimerer vi affaldsmængderne gennem direkte genbrug.
- Vi køber Fair Trade kaffe. 
Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Verdensmål 13: Klimaindsats
- VI indsamler konstant lossepladsgas fra Stige Ø og Odense Nord Miljøcenter. Gassen, som opstår, når affaldet nedbrydes, består især af metangas, Metangas er 22 gange værre for ozonlaget i forhold til CO2. I 2018 har vi brugt mange ressourcer på at optimere anlægget, der indsamler gassen, for at sikre den største udnyttelse af gassen.
- Vi er med i et forskningsprojekt med bl.a. DTU med det formål at udvikle ny brændselscelleteknologi til lossepladsgassen, så vi kan få endnu mere el pr. m3 gas.
- Vi aftager spildevandsslam fra vores søsterselskab, VandcenterSyd, og transformerer det til næringsrig biokompost til brug på landbrugsjord. Herved kommer fosfor m.m. tilbage til jorden, så jorden ikke udpines.
- Flere af vores biler kører på el (helt eller delvist) – og vi er medudviklere på en fuldelektrisk skraldebil, hvor medarbejderinddragelsen er høj i forhold til brugervenlighed og arbejdsmiljømæssige forhold. Senest har vi indkøbt trucks, som kører på el, til genbrugsstationerne.

Verdensmål 15: Livet på land
Verdensmål 15: Livet på land
- Biodiversitet på lossepladsen er et tema, vi arbejder med i 2019, i forhold til at skabe områder, som kan tiltrække insekter og andre dyr.
- Permeabel asfalt på genbrugsstation for at aflaste det offentlige kloaksystem – i samarbejde med VandcenterSyd.
- Aktiv deltager i national arbejdsgruppe (DepoNet), Der arbejdes blandt andet tæt sammen med Miljøstyrelsen og forskningsinstitutioner om et beregningsværktøj, som skal sætte rammerne for hvor mange penge, der skal sættes af til lukning af lossepladser/deponier i Danmark på den mest miljømæssige forsvarlige vis. Dette regnskab er vigtigt, så alle deponier kan sætte det rette beløb af til nedlukningen af deponiet – og dermed undgå at give regningen videre til de næste generationer, når deponierne er fyldt og skal lukkes. Odense Nord Miljøcenter forventes at have en levetid på ca. 80 år endnu.

Verdensmål 17: Partnerskab for handling
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Vi indgår i mange samarbejder med det formål at sætte større fokus på bæredygtigt forbrug og bæredygtig udvikling:
- Fælles sorteringsanlæg med Marius Pedersen, ”Odense Affaldssortering”
- Medlem og bestyrelsespost i Dansk Affaldsforening
- Medlem og bestyrelsespost i den internationale forening i affaldsbranchen ISWA
- Medlem og bestyrelsespost i det europæiske affaldssamarbejde ACR+
- Medlem og formandspost i forsknings- og udviklingsnetværket, DepoNet
- Samarbejde med og bestyrelsespost i Foreningen ReMida – Center for Kreativt Genbrug
- Samarbejde med og bestyrelsespost i Re-circle – forlængelse af levetid og genbrug af elektronik
- Medlem af advisory board ved Halmhuset - et projekt, der fremmer undervisning i bæredygtige genbrugsløsninger

Vi samarbejder derudover ofte med Vandcentersyd, Fjernvarme Fyn, SDU, DTU og andre undervisningsinstitutioner, Dakofa osv.