Genanvendelsesprocent

Alle kommuner skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. Læs her, hvad status er på genanvendelsesprocenten er i Odense Kommune.

Beregning af genanvendelsesprocent

Regeringen har fastsat, at genanvendelsesprocenter i 2022 skal være mindst 50 % for udvalgte fokusfraktioner på landsplan. Odense Kommune har tilsluttet sig samme målsætning.

Genanvendelsesprocenten skal beregnes ud fra den brøk (med efterfølgende tilpasninger), som findes i regeringens ”Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018” i bilag 5.

Affaldsdatasystemet indeholder indberetninger om affaldsmængder frembragt i hver kommune.

Ud fra indberetningerne beregner Miljøstyrelsen genanvendelsesprocenten for hver kommune. Genanvendelsesprocenten beregnes efter ovennævnte formel og ud fra, hvorvidt affaldet indsamles til forbrænding, deponi eller genanvendelse.

For alle fokusfraktionerne gælder det, at ikke alt affald, som indsamles til genanvendelse, rent faktisk bliver genanvendt. En del af affaldet er så sammensat eller direkte fejlsorteret, at det ikke kan genanvendes.

Det betyder, at den faktiske genanvendelsesprocent er lavere, end det vi beregner med den nuværende beregningsmetode. Miljøstyrelsen arbejder på en ny beregningsmetode af genanvendelsesprocenten, og det tyder på, at man fremover skal beregne genanvendelsesprocenten ud fra, hvad der faktisk genanvendes. Målene for genanvendelse, som sættes i fremtiden, skal beregnes efter den nye beregningsmetode.

Genanvendelsesprocent 2018
Genanvendelsesprocenten for Odense Kommunes husholdningsaffald er i Affaldsdatasystemet beregnet til ca. 29 % i 2018. Det er noget lavere end Odense Renovations beregning, som er ca. 39 % i 2018.

Forskellen skyldes primært, at en betydelig del genanvendelige materialer udsorteres fra stort brændbart affald fra genbrugsstationerne. Denne mængde er registreret som leveret til forbrænding i Affaldsdatasystemet, hvilket har stor effekt på den beregnede genanvendelsesprocent. Odense Renovation har, på lige fod med de andre fokusfraktioner, beregnet genanvendelsesprocenten ud fra, at de udsorterede genanvendelige materialer indgår i beregningen som genanvendt affald.

 
Genanvendelsesprocent 2019
Odense Renovation har beregnet genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald i Odense Kommune i 2019 til ca. 34 %, beregnet ud fra den gældende beregningsmetode.
Genanvendelsesprocenten i 2019 fra Affaldsdatasystemet er beregnet til ca. 32 %.

Genanvendelsesprocenten er lavere i 2019 end i 2018, hvilket dog skyldes øget specifikation af data, frem for en egentlig ændring af husholdningernes affaldshåndtering.


Genanvendelsesprocent 2020
Fra 2020 skal mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald, der er genanvendt, opgøres efter nye beregningspunkter. Formålet er at opgøre, hvor meget affald der reelt genanvendes. Metoden til denne beregning er dog endnu ikke helt på plads.

For at kunne sammenholde genanvendelsesprocenten for 2020 med tidligere år, og med målet om 50 % genanvendelse i 2022, er genanvendelsesprocenten beregnet efter den i 2019 gældende beregningsmetode.
Det giver en genanvendelsesprocent for Odense Kommune i 2020 på ca. 46,5 %.

Stigningen i genanvendelsesprocenten fra 2019 til 2020 er et udtryk for, at der i perioden er blevet udrullet en ny ordning for bl.a. husstandsindsamling af metal, glas og madaffald i kommunen.