Endnu mere sortering på vej i Odense

Ifølge regeringens klimaplan fra 2020 skal alle kommuner fremadrettet hente de samme 10 affaldsfraktioner ved alle husstande i Danmark.

31. maj 2021

31. maj 2021

I Odense har vi – netop som klimaplanen blev vedtaget – indført en ny affaldsordning med 7 affaldsfraktioner, og vi er derfor allerede godt på vej mod de 10 affaldsfraktioner, som klimaplanen nævner. Næste skridt er derfor nu at tilpasse ordningen, så den lever op til de nye krav.

 

Odense Renovation og Odense Kommune har udarbejdet et forslag til en ny indsamlingsordning med de 10 fraktioner. Forslaget til nyt regulativ er under politisk behandling og forventes vedtaget senest i oktober 2021. Indstillingen til den politiske behandling kan ses her.

 

Odense Renovation informerer selvfølgelig byens borgere, når der er vedtaget en ny indsamlingsordning – ligesom vi løbende vil informere om betydningen for dig som borger.

 

Hvad bliver nyt for dig som borger?

De 10 affaldsfraktioner, som skal indsamles i alle kommuner er:


  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Metal
  • Farligt affald (herunder batterier)
  • Plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Tekstilaffald

 

Da du allerede får hentet 7 af de 10 fraktioner, vil det nye være, at du nu får hentet plast ved din husstand. Samtidig skal du nu sortere mad- og drikkevarekartoner til genanvendelse. I forslaget lægges der op til, at hård og blød plast indsamles i en enkelt-kammer beholder sammen med mad- og drikkevarekartoner, som efterfølgende sorteres fra hinanden. 

 

Derudover lægges der op til, at man vil kunne få hentet tekstilaffald – altså tøj og tekstil, som ikke kan genbruges. Det foreslås, at tekstilaffaldet indsamles i poser sammen med papir og småt pap i den nuværende beholder. Genbrugeligt tekstil skal fortsat afleveres til direkte genbrug i en container på genbrugsstationen eller dem der er placeret i bybilledet, - og kan også afleveres i en af de velgørende organisationers mange genbrugsbutikker.

 

Illustration af forslaget til den indsamlingsordning, som nu skal behandles i byrådet

Det koster mere, når vi skal genbruge mere

Udvidelsen af den eksisterende indsamlingsordning skal være med til at øge genanvendelsesprocenten i Odense. Det er den vej, vi skal, hvis vi skal passe på vores klima og miljø. Det er selvfølgelig ikke gratis at udvide indsamlingsordningen, og derfor vil ændringerne få indvirkning på prisen for renovation i Odense. Når ordningerne er fuldt udrullede ved udgangen af 2022, vil renovationstaksterne stige med ca. 15 %. Det indledende arbejde med den kommende ordning er så småt gået i gang, og her arbejder vi selvfølgelig på, at borgerne får så meget for pengene, som muligt.

 

Odense Renovation informerer løbende om beslutninger og sikrer, at borgere bliver klædt på til at sortere i de 10 affaldsfraktioner, som vi indsamler i fremtiden.