FAQ - spørgsmål og svar til den nye affaldsordning

Vi får mange spørgsmål vedr. den nye ordning fra interesserede borgere. Herunder kan du finde nogle af de typiske spørgsmål og svar til den nye ordning.

Ny affaldsordning i Odense – hvad handler det om?

Odense byråd vedtog i juni 2018 en ny affaldsordning i Odense Kommune. Den nye affaldsordning betyder, at alle borgere fremover skal have afhentet madaffald, restaffald, papir & småt pap samt glas og metal ved husstanden. Ordningen starter op 14. oktober 2019, hvor de første borgere i Odense får leveret nye affaldsbeholdere.

Hvornår får jeg nye affaldsbeholdere?

Udskiftning af beholderne vil foregå fra den 14. oktober 2019 og ca. 1 år frem. Via dette link kan du indtaste din adresse og se den dag dato, hvor vi forventer at levere de nye affaldsbeholdere.

Hvornår skal jeg begynde at sortere?
Du skal begynde at sortere dit affald, så snart du har modtaget de nye beholdere.


Modtager jeg mere information? 
Cirka 1-2 måneder før de nye affaldsbeholdere bliver leveret, vil du modtage et brev i e-Boks med information vedr. overgangen til den nye affaldsordning - du modtager ligeledes en sorteringsbrochure i postkassen - du kan også læse sorteringsbrochuren via dette link
Er du fritaget for e-Boks, vil du modtage informationsbrevet i postkassen.  


Jeg bor i et enfamilieshus – hvilke beholdere skal jeg have?
Som standard vil borgere i enfamilieshuse få 2 stk. rumopdelte 240 l affaldsbeholdere. En beholder til rest- og madaffald samt en genbrugsbeholder til papir & småt pap samt glas & metal. 

Hvordan er målene på beholderne?

Målene for de nye affaldsbeholdere kan ses på følgende link - mål på beholdere


Hvordan ser beholderne ud?
Affaldsbeholderne i Odense skifter fra den velkendte grønne farve. Fremover vil beholderne være mørkegrå.


Hvordan er ruminddelingen i beholderne?
Ruminddelingen i beholderne er 60 / 40. I beholderen til rest- og madaffald har restaffald  60 % af pladsen, mens madaffald har 40 %. I genbrugsbeholderen har papir & småt pap 60 % af pladsen, mens glas & metal har 40 % af pladsen. 

Jeg har ikke så meget affald, så 2 x 240 l affaldsbeholdere er for store til mit behov - kan jeg få nogle mindre beholdere? 
240 l beholdere er de mindste beholdere, der tilbydes som rumopdelte. Erfaringer fra andre kommuner viser, at hvis mindre beholdere - fx en 190 l beholder - rumopdeles, så kiler affaldet sig fast og kan ikke komme ud af beholderen ved tømning. 

Kan jeg gå sammen med min nabo om beholdere?
Ja, du må gerne dele affaldsbeholdere med din nabo. I disse tilfælde vil der kun være 1 betaler – betaleren vil være den adresse, hvor restaffaldsbeholderen registreres. De husstande, der vælger at dele affaldsbeholdere, skal selv sørge for den efterfølgende fordeling imellem hinanden. 

Jeg har behov for en større beholder - er det muligt?

Ja, der findes flere beholderstørrelser, som borgerne kan vælge imellem. Under den nye affaldsordning - ligesom i dag - vil det koste mere, hvis borgere ønsker en større beholder.  

Jeg er tilmeldt sommertømning - fortsætter dette?
Ja, sommertømning, hvor man kan tilmelde sig ugetømning i sommermånederne (juni, juli og august), fortsætter i uændret form. De husstande, der allerede er tilmeldt, vil fortsat være tilmeldt. Sommertømning kan til- eller afmeldes via mit.odenserenovation.dk.


Jeg kører på genbrugsstationen med papir, småt pap, glas og metal, og jeg ønsker derfor ikke genbrugsbeholderen – kan jeg fritages?
Nej, det er obligatorisk for alle borgere at have genbrugsbeholderen til sortering af papir & småt pap samt glas & metal. 
Det er også er obligatorisk at have beholderen til rest- og madaffald. 

 

Jeg bor i bymidten og har sækkeordning, hvad gør jeg?
Til de borgere der i øjeblikket har sækkeordning, leverer Odense Renovation fortsæt papirsække til sortering af restaffald og papir & småt pap, mens der leveres plastsække til madaffald og glas & metal.

 

Jeg er dagplejer – hvad gør dagplejere i den nye ordning? 
Dagplejere får en ekstra 140 l et-kammerbeholder kun til restaffald, som Odense Kommune betaler. 

Jeg har lavet en indhegning til mine beholdere, hvad gør jeg, hvis de nye beholdere ikke passer ind?
Det er grundejer, der afholder udgiften til ny indhegning eller ombygning af nuværende. 

Fortsætter spuleordningen under den nye affaldsordning?
Nej, spuleordningen nedlægges, da det ikke er muligt at spule 2-kammerbeholdere. 

Fortsætter ordningen for antifluemiddel?
Nej, ordningen for antifluemiddel nedlægges. Istedet leveres poser til sortering af madaffald. 

Kan man slippe for at sortere? 

Det er ikke muligt at blive fritaget for at sortere. Det er besluttet i Odense byråd, at alle borgere i Odense skal sortere i de samme affaldstyper. Dette gælder også for kommunale institutioner fx i børnehaver, skoler, plejecentre og  dagtilbud.

Hvad sker der, hvis jeg ikke sorterer? 
Er en beholder fejlsorteret, er Odense Renovation ikke forpligtet til at tømme den. Det er borgerens pligt at få bragt sorteringen i orden, så den kan tømmes. 

Jeg er lejer. Hvorfor får jeg ingen regning mere?
Pr. 1. januar 2019 er opkrævning overgået til ejer. Dette er i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven.

Hvordan bliver renovationsgebyret fremover? 

Gebyrstrukturen ændres i Odense Kommune. Renovationsgebyret vil fremover være to-delt og bestå af 2 gebyrer. Et restaffaldsgebyr, som fastsættes efter volumen på restaffaldet, samt et årligt grundgebyr, som fastsættes efter boligtype. Grundgebyret dækker over ordninger for storskrald, småt elektronik, farligt affald, adgang til genbrugsstationerne samt afhentning af papir, småt pap, glas og metal.
Priserne vedtages senere på året i Odense byråd. 

Generelt vil borgerne oplever prisstigning pga. øgede omkostninger ved den nye affaldsordning blandt andet til indkøb af nye skraldebiler og nye affaldsbeholdere. 

Jeg bor i boligforening, skal jeg også sortere?
Ja, det er besluttet, at alle borgere i Odense - lige meget hvilken husstandstype - skal sortere i de samme affaldstyper.

Jeg bor i et område, hvor vi er tilkoblet det centrale affaldssug – hvordan bliver den nye ordning i disse områder? 
Bor du i et område med central affaldssug, tilrettes affaldsløsningen til de samme affaldstyper, som husstandsindsamles i resten af kommunen dvs. restaffald, madaffald, papir & småt pap og glas & metal.
Når et centralsugeområde overgår til den nye ordning, vil restaffald, madaffald og papir & småt pap suges via det centrale affaldssug. Glas & metal kan ikke suges, da det ødelægger de underjordiske rør, og derfor opsættes beholdere på hjul eller etableres nedgravede beholdere til glas & metal.

Vi har skakt i min ejendom, skal denne lukkes?
Skakte skal ikke lukkes, men det vil fremme sorteringen, hvis skakte lukkes. Vi opfordrer til, at skakte benyttes til restaffald. Hvis man ønsker skakten lukket, skal dette godkendes ved Odense Kommunes Byggesag.

 

Jeg har en kolonihave – hvordan er reglerne for renovation i kolonihaver i Odense Kommune?
En kolonihaveforening skal være tilmeldt renovation med minimum 2 x 240 l rumopdelte beholdere. Der skal betales restaffaldsgebyr efter volumen og et årligt grundgebyr pr. havelod. Gebyrerne vil blive opkrævet samlet for hver haveforening. Læs mere om renovation i kolonihaver her 


Sortering  
Hvordan skal jeg sortere under den nye ordning
Der skal sorteres i 4 opdelinger - restaffald, madaffald, papir & småt pap samt glas & metal. Batterier kan fortsat afleveres i en klar plastpose på affaldsbeholderens låg. Læs mere her, om hvordan du skal sortere via dette link

Jeg er stadig i tvivl om, hvordan jeg skal sortere - kan jeg få hjælp?
Du kan finde hjælp i sorteringsguiden på hjemmesiden. Her indtaster du noget affald, som du er i tvivl om fx pizzabakke, og sorteringsguiden vil herefter fortælle, hvor du skal aflevere det henne. Søg i sorteringsguiden her. Du er også velkommen til at ringe til os eller skrive til kundeservice@odenserenovation.dk

Bliver der udleveret noget udstyr til at sortere affaldet? 
Odense Renovation udleverer en startpakke bestående af:

  • en grøn spand og poser (svarende til ca. 1 års forbrug) til sortering af madaffald
  • en magnetisk sorteringsvejledning til køleskabet
  • et ark med klistermærker til skraldespandene inde i hjemmet.

Bor du i enfamilieshus, modtager du startpakken sammen med de nye beholdere. Bor du i boligforening/ etageejendom, skal du kontakte din vicevært og høre, hvordan du modtager en startpakke.

Borgere skal selv sørge for poser til restaffald. Til sortering af papir & småt pap samt glas og metal skal borgeren selv finde gode løsninger til sortering af affaldet inde i huset. Se inspiration til sortering inde i huset via dette link. 
Glas & metal samt papir & småt pap lægges løst i beholderen. 


Hvor mange poser til madaffald får jeg?
Der udleveres 4 ruller poser – svarede til 1 stk. pr. 1,5 dag til sortering af madaffald. Poser til restaffald skal borgeren – som hidtil – selv indkøbe. 

Hvad gør jeg, når jeg ikke har flere poser til sortering af madaffald?
Bor du i enfamilieshus, hænger du en pose på beholderen, når du er ved at løbe tør for poser. Så lægger skraldemanden en nye poser på låget af din beholder ved næste tømning. Bor du i boligforening/ etageejendom, skal du kontakte din vicevært/ administrator for flere poser. 

 

Kan jeg allerede nu begynde at sortere? 
Ja, bare sorter løs. Det affald, som vi ikke henter ved husstanden, kan afleveres på genbrugsstationerne. Bortset fra madaffald, som frem til ny ordning starter, skal i beholderen til restaffald (dagrenovation).  

Hvorfor skal glas & metal sorteres sammen i den nye affaldsordning? 

Glas og metal afleveres i samme rum i affaldsbeholderen. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til glas og en særskilt beholder til metal. Glas og metal sorteres fra hinanden på et sorteringsanlæg. 

Hvorfor skal papir & småt pap sorteres sammen i den nye ordning? 
Papir & småt pap skal - ligesom glas & metal - sorteres i samme rum i affaldsbeholder. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til papir og en særskilt beholder til småt pap. Papir & småt pap sorteres fra hinanden på et sorteringsanlæg. 


Må jeg blande glas og metal på genbrugsstationen?
Nej, det må du ikke. Glas skal afleveres i container nr. 8 "Flasker og sylteglas", og metal i container nr. 10 "Metaller" - har du aluminiumsdåser skal de afleveres i container nr. 10A "Øldåser og sodavandsdåser".
 
Papir & småt pap skal ligeledes afleveres hver for sig på genbrugsstationen - i henholdsvis container nr. 2 "Blandet papir" og container nr. 4 "Pap".


Hvad sker der med madaffaldet?
 
Madaffaldet køres til anlæg, der omdanner madaffald til biopulp. Biopulpen bruges i biogasanlæg og udnyttes til produktion af el, varme eller brændstof. 

Hvad sker der med restaffald?
Restaffald køres til Fjernvarme Fyn energianlæg, hvor affaldet brændes. Varmen fra ilden udnyttes til produktion af el og varme.


Hvad sker der med glas & metal?
Glas & metal køres til et sorteringsanlæg, hvor det sorteres fra hinanden. Metallet køres herefter til anlæg, hvor det bliver smeltet om og bliver brugt som råvare til produktion af nye metalting fx stegepander, cykler eller metalcontainere. Når metal genanvendes, sparer vi mellem 60-75 % af den energi, der skal til for at fremstille nyt. Der er derfor en stor CO2-gevinst forbundet med genbrug af metal. Derudover sparer vi på klodens vigtige naturressourcer, når vi genanvender metallet frem for at udvinde nyt fra miner. 

Glasset køres til fabrikker, hvor det bliver smeltet om til nyt glas fx nye vinflasker eller syltetøjsglas. 
Når glas genanvendes, sparer vi på klodens ressourcer. Derudover bruger vi 15 % mindre energi, når glas genanvendes sammenlignet med produktion af nyt glas. 


Hvad sker der med papir & småt pap? 
Papir og småt pap køres til fabrikker, der omdanner det gamle papir & småt pap til nyt papir og småt pap. Når papir skal genbruges, foregår processen ved, at papiret opløses i vand og bliver til en "grødagtig" masse, som kaldes pulp. Massen kan efterfølgende benyttes til at lave fx nyt avispapir, toiletpapir osv. Ved at genanvende papiret, sparer man miljøet for den proces, det kræver at lave nyt papir af træ. Især forbruget af clorin og vand er en miljøbelastning ved fremstilling af nyt papir. Det er de samme processer, som sker ved genanvendelse af pap. 

Plast

Hvorfor bliver plast ikke indsamlet i den nye ordning? 
Odense Kommune og Odense Renovation har fuldt fokus på at sikre genanvendelsen af plast. Vi arbejder for, at plast og restaffald på sigt skal efterbehandles i et sorteringsanlæg, som kan udsortere plast i specifikke plasttyper og andre genanvendelige affaldstyper. Målet er at give Odense en fremtidssikker affaldsløsning med høj genanvendelse. Indtil denne løsning er klar, skal borgere i Odense som hidtil aflevere plast på genbrugsstationen. På genbrugsstationen er der containere til hård og blød plast. 

Hvad sker der med plasten på genbrugsstationen? 

Den bløde plast, som afleveres på genbrugsstationen, køres til lokal modtageanlæg, der grovsorterer og opballer plasten. Den bløde plast afsættes til anlæg i Tyskland. Den hårde plast køres ligeledes til et lokalt modtageanlæg, der grovsorterer og opballer plasten. Herefter afsættes den hårde plast til anlæg i Litauen, hvor en yderligere sortering af plasten foretages – det er nemlig vigtigt for genanvendelsesprocessen, at de mange forskellige plasttyper sorteres ud og samles i de samme plasttyper. Herefter omsmelter man plasten til plastgranulat. Plasten er nu klar til at blive brugt i nye produkter. Det kan fx bruges til produktion af fleecetrøjer, bæreposer, soveposefyld, nye plastemballager eller affaldsposer. Det er vigtigt, at plast, som afleveres på genbrugsstationen, er ren og ikke indeholder madrester, da dette gør plasten uegnet til genbrug. 


Se denne korte film og se, hvad der sker med plasten. 

 

 

Skal plast afleveres i restaffald?

Nej, plast skal ikke afleveres i restaffald. Borgerne skal - som hidtil - frasortere plast i husholdningen og køre det på genbrugsstationen. 

Erhverv

Jeg har erhverv i min bolig - kan jeg nøjes med erhvervsaffaldsordning?

Nej, når der er beboelse i en ejendom, skal man følge reglerne i husholdningsregulativet. Al beboelse er tvangstilmeldt til indsamlingsordninger ved Odense Renovation. Hvis erhverv har over 800 l restaffald hver 14. dag, kan erhverv få hentet affald af den affaldstransportør, som de ønsker. 
Har erhverv mindre end 800 l restaffald, skal erhverv benytte Odense Renovation.  

 

Jeg har erverv i TBT-området, hvad jeg skal jeg betale? Er jeg tvunget til at benytte centralsug?

Hvis erhverv i TBT-området ønsker at bruge centralsug, er dette muligt. Priserne for dette fremgår af det årlige gebyrblad, som byrådet vedtager. Erhverv er tvunget til at benytte centralsug til restaffaldfraktionen. De øvrige fraktioner er frivillige.