Mere sortering på vej

Onsdag d. 20. juni 2018 blev det vedtaget på byrådet, at en ny indsamlingsordning for husholdningsaffald med mere genbrug – og mere sortering – erstatter den nuværende ordning.

Nye beholdere i hele byen fra 2019-2021

I løbet af de næste 2 år – med start i efteråret 2019 – vil byens grønne affaldsbeholdere blive skiftet ud med nye grå 2-rums beholdere. Hidtil har Odense Renovation kun hentet dagrenovation (restaffald) og papir/pap, men nu udvides husstandsindsamlingen, så skraldebilerne også henter glas, metal og madaffald. Således bliver det lettere at komme af med visse typer affald til genbrug – samtidig med at vi skåner miljøet og genbruger ressourcerne i affaldet bedre end i dag. 

6 affaldstyper indsamles. Ved de fleste 1-familiehuse vil man få 2 beholdere på 240 liter med hver 2 rum: En ”genbrugsbeholder” til papir & småt pap i det ene rum og metal & glas i det andet rum. Og en ”rest- og madaffaldsbeholder”, hvor der skal madaffald i det ene rum og restaffald i det andet rum. Ved etageejendomme er beholderne større, og der er flere slags at vælge imellem alt efter antal af beboere. Men alle skal sortere ens - i de 6 affaldstyper. 

 

Hvad med plast?

Plast til genbrug bliver i starten ikke indsamlet via den nye ordning. Plast skal - som hidtil i Odense Kommune - afleveres på genbrugsstationen. Her har vi har containere til hård og blød plast.

Odense Renovation og Odense Kommune  arbejder for – i samarbejde med flere andre fynske kommuner - at skabe grundlaget for bygge et anlæg, som kan ”eftersortere” restaffaldet. Det er planen, at plast - når dette anlæg forhåbentlig er klar om nogle år - skal afleveres sammen med restaffaldet, og at det på anlægget bliver sorteret fra restaffaldet maskinelt og sendt videre til genbrug. Et sådant eftersorteringsanlæg vil også kunne sortere flere typer affald ud af restaffaldet, herunder fx mælkekartoner.

 

Madaffald indsamles til biogas

Æbleskrog, sovserester og kartoffelskræller skal i den nye ordning samles ind for sig og ikke længere blandes med restaffaldet til forbrænding. Madaffald er nemlig for godt til at brænde: Det kan give gode gasser i et biogasanlæg, når det får lov til at ligge og rådne under kontrollerede forhold. Og disse gasser kan omdannes til strøm. Faktisk skal der ikke mere end 1 kg kartoffelskræller til for at en pære kan lyse i 33 timer! 

 

Nationalt mål om 50 % genbrug 

Med det nuværende system, hvor der ved husstanden indsamles dagrenovation (restaffald) og papir/småt pap når vi kun op på 40 % af husholdningsaffaldet, der genbruges – resten brændes. Fra 2022 dikterer et nationalt mål, at alle kommuner skal genbruge 50 % af husholdningsaffaldet. For at nå det skal vi i gang nu. Desuden er der nye og skrappere mål på vej fra EU, som siger, at vi inden år 2035 skal genbruge 65 % af husholdningsaffaldet – og indsamle madaffald separat. Så med den nye ordning forventer vi i Odense Kommune at kunne leve op til kommende EU-krav, nationale mål og ikke mindst kommunens egen vision om at være en bæredygtig kommune. 

 

 

Læs mere om den kommende ordning på www.odenserenovation.dk/sorter-mere-odense.

 
Se den husstandsomdelte brochure klik her