Ny affaldsordning vedtaget i byrådet

Onsdag d. 20. juni blev det vedtaget på byrådet, at en ny indsamlingsordning for husholdningsaffald med mere genbrug – og mere sortering – erstatter den nuværende ordning.

Nye beholdere i hele byen fra 2019-2021

I løbet af de næste 2 år – med start forsommeren 2019 – vil byens grønne affaldsbeholdere blive skiftet ud med nye grå 2-rums beholdere. Hidtil har Odense Renovation kun hentet dagrenovation (restaffald) og papir/pap, men nu udvides husstandsindsamlingen, så skraldebilerne også henter glas, metal og madaffald. Således bliver det lettere at komme af med visse typer affald til genbrug – samtidig med at vi skåner miljøet og genbruger ressourcerne i affaldet bedre end i dag. 

6 affaldstyper indsamles. Ved de fleste 1-familiehuse vil man få 2 beholdere på 240 liter med hver 2 rum: En ”genbrugsbeholder” til papir&småt pap i det ene rum og metal&glas i det andet rum. Og en ”rest- og madaffaldsbeholder”, hvor der skal madaffald i det ene rum og restaffald i det andet rum. Ved etageejendomme er beholderne større, og der er flere slags at vælge imellem alt efter antal af beboere. Men alle skal sortere ens - i de 6 affaldstyper. 

 

Hvad med plast?

Plast til genbrug bliver i starten ikke indsamlet via den nye ordning, men Odense Renovation og Odense Kommune  arbejder for – i samarbejde med flere andre fynske kommuner - at skabe grundlaget for bygge et anlæg, som kan ”eftersortere” restaffaldet. Det er planen, at plast - når dette anlæg forhåbentlig er klar om nogle år - skal afleveres sammen med restaffaldet, og at det på anlægget bliver sorteret fra restaffaldet maskinelt og sendt videre til genbrug. Indtil dette anlæg er klar, skal borgerne derfor – som hidtil – aflevere plast på genbrugsstationen. Et sådant eftersorteringsanlæg vil også kunne sortere flere typer affald ud af restaffaldet, herunder fx mælkekartoner.

 

Madaffald indsamles til biogas

Æbleskrog, sovserester og kartoffelskræller skal i den nye ordning samles ind for sig og ikke længere blandes med restaffaldet til forbrænding. Madaffald er nemlig for godt til at brænde: Det kan give gode gasser i et biogasanlæg, når det får lov til at ligge og rådne under kontrollerede forhold. Og disse gasser kan omdannes til strøm. Faktisk skal der ikke mere end 1 kg kartoffelskræller til for at en pære kan lyse i 33 timer! 

 

Nationalt mål om 50 % genbrug 

Med det nuværende system, hvor der ved husstanden indsamles dagrenovation (restaffald) og papir/småt pap når vi kun op på 40 % af husholdningsaffaldet, der genbruges – resten brændes. Fra 2022 dikterer et nationalt mål, at alle kommuner skal genbruge 50 % af husholdningsaffaldet. For at nå det skal vi i gang nu. Desuden er der nye og skrappere mål på vej fra EU, som siger, at vi inden år 2035 skal genbruge 65 % af husholdningsaffaldet – og indsamle madaffald separat. Så med den nye ordning forventer vi i Odense Kommune at kunne leve op til kommende EU-krav, nationale mål og ikke mindst kommunens egen vision om at være en bæredygtig kommune. 

 

 

Læs mere om den kommende ordning på www.odenserenovation.dk/sorter-mere-odense.

 
Se den husstandsomdelte brochure klik her