FAQ - spørgsmål og svar om affaldsordningen i Odense

Vi får mange spørgsmål vedr. den nye affaldsordning fra interesserede borgere. Herunder kan du finde nogle af de typiske spørgsmål og svar til den nye ordning.

Ny affaldsordning i Odense Kommune

Ny affaldsordning - kort fortalt

Odense byråd vedtog i juni 2018 en ny affaldsordning i Odense Kommune. Den nye affaldsordning betyder, at alle borgere fremover skal have afhentet madaffald, restaffald, papir & småt pap samt glas og metal ved husstanden. Ordningen startede op 14. oktober 2019, hvor de første borgere i Odense fik leveret nye affaldsbeholdere.

Hvorfor indføres ny affaldsordning?

Odense Kommune og Odense Renovation A/S indfører ny affaldsordning, fordi for meget genanvendeligt affald går til spilde i forbrændingsovnen. Med den nye affaldsordning får alle borgere hentet flere affaldstyper ved husstanden, og det bliver derfor nemmere at aflevere affald til genbrug. På den måde kan vi spare på ressourcerne og hjælpe miljøet. 

Ifølge et europæisk og nationalt mål skal vi genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022 - og 65 % inden 2035. I 2018 genanvendte vi i Odense 38 %, og derfor skal alle borgere sortere mere, så vi i fællesskab kan nå målet. 

Hvornår får jeg de nye affaldsbeholdere?

Udskiftning af beholderne vil foregå fra den 14. oktober 2019 og ca. 1 år frem. Via dette link kan du indtaste din adresse og se den dag dato, hvor vi forventer at levere de nye affaldsbeholdere.

Hvorfor bliver plast ikke indsamlet i den nye ordning?

Odense Kommune og Odense Renovation har fuldt fokus på at sikre genanvendelsen af plast. Vi arbejder for, at plast og restaffald på sigt skal efterbehandles i et sorteringsanlæg, som kan udsortere plast og opdele det i specifikke plasttyper. Målet er at give Odense en fremtidssikker affaldsløsning med høj genanvendelse. Indtil denne løsning er klar, skal borgere i Odense som hidtil aflevere plast på genbrugsstationen. På genbrugsstationen er der containere til hård og blød plast.

Jeg bor i boligforening, skal jeg også sortere?

Ja, det er besluttet, at alle borgere i Odense - uanset husstandstype - skal sortere i de samme affaldstyper.

Jeg bor i et område med centralt affaldssug - hvordan bliver ordningen i disse områder?

Bor du i et område med central affaldssug, tilrettes affaldsløsningen til de samme affaldstyper, som husstandsindsamles i resten af kommunen dvs. restaffald, madaffald, papir & småt pap og glas & metal. Når et centralsugeområde overgår til den nye ordning, vil restaffald, madaffald og papir & småt pap suges via det centrale affaldssug. Glas & metal kan ikke suges, da det ødelægger de underjordiske rør, og derfor opsættes beholdere på hjul eller etableres nedgravede beholdere til glas & metal.

Hvordan er reglerne for renovation i kolonihaver i Odense Kommune?

En kolonihaveforening skal være tilmeldt renovation med minimum 2 x 240 l rumopdelte beholdere jf. sorteringen i den nye affaldsordning. Der skal betales restaffaldsgebyr efter volumen og et årligt grundgebyr pr. havelod. Gebyrerne vil blive opkrævet samlet for hver haveforening.

Læs mere om renovation i kolonihaver her 

Information og hjælp til sortering

Modtager jeg information om den nye ordning?

Ja, cirka 1-2 måneder før de nye affaldsbeholdere bliver leveret, modtager du et startbrev i e-Boks med information vedr. overgangen til den nye affaldsordning - du modtager ligeledes en sorteringsbrochure i postkassen - du kan også læse sorteringsbrochuren via dette link
Er du fritaget for e-Boks, vil du modtage startbrevet i postkassen.  

Bliver der udleveret noget udstyr til at sortere affaldet?

Odense Renovation udleverer en startpakke bestående af:

- en grøn spand og poser (svarende til ca. 1 års forbrug) til sortering af madaffald

- en magnetisk sorteringsvejledning til køleskabet

- et ark med klistermærker til skraldespandene inde i hjemmet.


Madaffaldspanden måler 26,4 cm i højden, 24,5 cm i bredden og 20,5 cm i dybden. Poserne kan rumme 15 liter.

Bor du i enfamilieshus, modtager du startpakken sammen med de nye beholdere. Bor du i boligforening/ etageejendom, skal du kontakte din vicevært og høre, hvordan du modtager en startpakke.

Borgere skal selv sørge for poser til restaffald. Til sortering af papir & småt pap samt glas og metal skal borgeren selv finde gode løsninger til sortering af affaldet inde i huset. Se inspiration til sortering inde i huset via dette link. 

Hvor mange poser til madaffald får jeg?

Der udleveres 4 ruller poser – svarede til 1 stk. pr. 1,5 dag til sortering af madaffald. Du kan også benytte almindelige skraldeposer til sortering af madaffald - du må dog ikke bruge bæreposer. 
Poser til restaffald skal borgeren – som hidtil – selv indkøbe. 

Hvad gør jeg, når jeg ikke har flere poser til madaffald?

Odense Renovation har leveret grønne poser til sortering af madaffald svarende til ca. et års forbrug. Bor du i enfamilieshus, hænger du en pose på beholderen, når du er ved at løbe tør for poser. Så lægger skraldemanden nye poser på låget af din beholder ved næste tømning. Bor du i boligforening/etageejendom, skal du kontakte din vicevært/administrator for at få flere poser. 

Jeg er stadig i tvivl om, hvordan jeg skal sortere - kan jeg få hjælp?

Du kan finde hjælp i sorteringsguiden på hjemmesiden. Her indtaster du affald, som du er i tvivl om fx en pizzabakke, og så vil sorteringsguiden fortælle, hvor du skal aflevere det. Søg i sorteringsguiden her. Du er også velkommen til at ringe til os eller skrive til kundeservice@odenserenovation.dk

Hvorfor skal glas & metal sorteres sammen i den nye affaldsordning?

Glas og metal afleveres sammen i affaldsbeholderen. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til glas og en særskilt beholder til metal. Efterfølgende sorteres glas og metal sorteres fra hinanden på et sorteringsanlæg.

Hvorfor skal papir & småt pap sorteres sammen i den nye ordning?

Papir & småt pap skal - ligesom glas & metal - sorteres sammen i affaldsbeholderen. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til papir og en særskilt beholder til småt pap. Papir & småt pap sorteres fra hinanden på et sorteringsanlæg.

Må jeg blande papir og pap samt glas og metal på genbrugsstationen?

Nej, på genbrugsstationerne skal glas, metal, papir og pap afleveres i hver sin container. 

- glas skal afleveres i container nr. 8 "Flasker og sylteglas

- metal skal afleveres i container nr. 10 "Metaller" - har du øl og sodavandsdåser uden pant skal de afleveres i container nr. 10A "Øldåser og sodavandsdåser"

- Papir skal afleveres i container nr. 2 "Blandet papir"
- pap skal afleveres i container nr. 4 "Pap"

Kan man slippe for at sortere?

Det er ikke muligt at blive fritaget for at sortere. Det er besluttet i Odense byråd, at alle borgere i Odense skal sortere i de samme affaldstyper. Dette gælder også for kommunale institutioner fx i børnehaver, skoler, plejecentre og dagtilbud. 

Hvad bliver affaldet til?

Hvad sker der med madaffaldet?

Madaffaldet køres til anlæg, der omdanner madaffald til biopulp. Biopulpen bruges i biogasanlæg og udnyttes til produktion af el, varme eller brændstof.

Hvad sker der med restaffald?

Restaffald køres til Fjernvarme Fyns energianlæg, hvor affaldet brændes. Varmen fra ilden udnyttes til produktion af el og varme.

 

Hvad sker der med glas & metal?

Glas & metal køres til et sorteringsanlæg, hvor det sorteres fra hinanden. 

Glasset køres til fabrikker, hvor det bliver smeltet om til nyt glas fx nye vinflasker eller syltetøjsglas.
Når glas genanvendes, sparer vi på klodens ressourcer. Derudover bruger vi 15 % mindre energi, når glas genanvendes sammenlignet med produktion af nyt glas. 


Metallet køres herefter til anlæg, hvor det bliver smeltet om og brugt som råvare til produktion af nye produkter fx stegepander, cykler eller metalcontainere. Når metal genanvendes, sparer vi mellem 60-75 % af den energi, der skal til for at fremstille nyt. Der er derfor en stor CO2-gevinst forbundet med genanvendelse af metal. Derudover sparer vi på klodens vigtige naturressourcer, når vi genanvender metallet frem for at udvinde nyt fra miner. 

Hvad sker der med papir & småt pap?

Papir og småt pap køres til fabrikker, der omdanner det til nyt papir og pap. Papir genanvendes ved, at papiret opløses i vand og bliver til en "grødagtig" masse, som kaldes pulp. Massen kan efterfølgende benyttes til at lave fx nyt avispapir, toiletpapir. Ved at genanvende papiret sparer man miljøet for den proces, der kræves for at lave nyt papir af træ. Især forbruget af clorin og vand er en miljøbelastning ved fremstilling af nyt papir. Det er de samme processer, som sker ved genanvendelse af pap. 

Beholdere og tømning

Jeg bor i et enfamilieshus – hvilke beholdere skal jeg have?

Som standard vil borgere i enfamilieshuse få 2 stk. rumopdelte 240 l affaldsbeholdere. En beholder til rest- og madaffald samt en genbrugsbeholder til papir & småt pap samt glas & metal.

Hvordan ser beholderne ud, og hvordan er målene?

Affaldsbeholderne i Odense skifter fra den velkendte grønne farve. Fremover vil beholderne være mørkegrå. Du kan se målene for beholderne her.

Hvordan er ruminddelingen i beholderne?

Ruminddelingen i beholderne er 60 / 40. I beholderen til rest- og madaffald har restaffald 60 % af pladsen, mens madaffald har 40 %. I genbrugsbeholderen har papir & småt pap 60 % af pladsen, mens glas & metal har 40 % af pladsen.

Jeg har 2 x 240 l affaldsbeholdere - kan jeg få nogle mindre beholdere?

240 l beholdere er de mindste beholdere, der tilbydes som rumopdelte. Erfaring viser, at hvis en mindre beholder - fx en 190 l beholder - rumopdeles, så kiler affaldet sig fast og kan ikke komme ud af beholderen ved tømning.


Derfor er det ikke muligt at få en mindre beholder, men kniber det med pladsen til beholderne, eller har du ikke så meget affald, er det muligt at dele beholdere med naboen. Kontakt os på kundeservice@odenserenovation.dk for at høre mere om muligheden.

Er det muligt at få en større beholder?

Ja, der findes flere beholderstørrelser, som borgerne kan vælge imellem. Under den nye affaldsordning - ligesom i dag - vil det koste mere, hvis borgere ønsker en større beholder til restaffald. Har du behov for en større beholder til papir & småt pap samt glas & metal kan denne ændres uden merpris.

 

Må jeg beholde mine gamle affaldsbeholdere?

Du kan ikke beholde de gamle affaldsbeholdere. I den kontrakt, der er indgået med det firma, som leverer de nye beholdere, indgår de gamle beholdere. Jf. kontrakten er de gamle beholdere derfor deres ejendom, når de har hentet dem. 

Odense Renovation undersøger i øjeblikket muligheden for, at en del af beholderne kan forblive vores ejendom, så de kan sælges for et symbolsk beløb til de borgere, der ønsker det. Det vil dog først kunne ske, når alle borgere i Odense Kommune har fået nye beholdere. Så hold øje med vores hjemmeside og facebookside, hvor det vil annonceres, hvis det bliver en mulighed.

Jeg bor i bymidten og har sækkeordning - hvad gør jeg?

Til de borgere, der i øjeblikket har sækkeordning, leverer Odense Renovation fortsat papirsække til sortering af restaffald og papir & småt pap, mens der leveres grønne plastsække til sortering af madaffald samt grå plastsække til sortering af glas & metal. 

Vi har skakt i min ejendom, skal den lukkes?

Skakte skal ikke lukkes, men det vil fremme sorteringen, hvis skakte lukkes. Vi opfordrer til, at skakte benyttes til restaffald. 
Hvis man ønsker skakten lukket, skal dette godkendes ved Odense Kommunes byggesag. 

Hvor ofte tømmes beholderne?

Beholderen til restaffald og madaffald tømmes hver 2. uge, mens beholderen til papir & pap samt glas & metal tømmes hver 4. uge. 

Jeg kører på genbrugsstationen med glas, metal, papir og pap - kan jeg fritages fra den nye ordning?

Nej, det er obligatorisk for alle borgere at have genbrugsbeholderen til sortering af papir & småt pap samt glas og metal. Det er også obligatorisk at have beholderen til restaffald og madaffald jf. Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald - læs mere her.

Fortsætter spuleordning under den nye affaldsordning?

Nej, spuleordningen nedlægges, da det ikke er muligt at spule 2-kammerbeholdere. 

Jeg har lavet en indhegning til mine beholdere. Hvad gør jeg, hvis de nye beholdere ikke passer ind?

Det er grundejer, der afholder udgiften til ny indhegning eller ombygning af nuværende. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke sorterer?

Er en beholder fejlsorteret, er Odense Renovation ikke forpligtet til at tømme den. Det er borgerens pligt at få bragt sorteringen i orden, så den kan tømmes. 

Plast

Hvorfor indsamles plast ikke i den nye ordning?

Odense Kommune og Odense Renovation har fuld fokus på at sikre genanvendelsen af plast. Vi arbejder for, at plast og restaffald på sigt skal efterbehandles i et sorteringsanlæg, som kan udsortere plast i specifikke plasttyper og andre genanvendelige affaldstyper. Målet er at give Odense en fremtidssikker affaldsløsning med høj genanvendelse. Indtil denne løsning er klar, skal borgere i Odense som hidtil aflevere plast på genbrugsstationen. På
genbrugsstationen er der containere til hård og blød plast.

Hvad skal jeg gøre af plast fra husholdningen?

Plast indsamles ikke i den nye affaldsordning. Borgere i Odense Kommune skal aflevere plastaffald på genbrugsstationerne, hvor der er containere til hård og blød plast.

Hvad sker der med plasten på genbrugsstationen?

Den plast, som afleveres på genbrugsstationen, køres til et lokalt modtageanlæg, der grovsorterer og opballer plasten.

Den bløde plast sendes herefter til anlæg i Tyskland, mens den hårde plast sendes til anlæg i Litauen. På anlæggene sorteres plasten og opdeles i specifikke plasttyper. For at plasten kan genanvendes, skal den nemlig opdeles i hver enkelt plasttype fx PET og PE-HD. Herefter neddeler man plasten til plastgranulat, som kan bruges i nye produkter. Det kan blandt andet blive til fleecetrøjer, soveposefyld, nye plastemballager eller affaldsposer.

Det er vigtigt, at den plast, som afleveres på genbrugsstationen, er ren og ikke indeholder madrester, da dette gør plasten uegnet til genbrug.

Skal plast afleveres i restaffald?

Nej, plast skal ikke afleveres i restaffald. Borgerne skal - som hidtil - frasortere plast i husholdningen og køre det på genbrugsstationen. 
Plastemballager, som ikke kan rengøres, kan afleveres i restaffald. 

Til kolonihaveejere, dagplejere, institutioner og erhverv

Hvordan er reglerne for renovation i kolonihaver i Odense Kommune?

En kolonihaveforening skal være tilmeldt renovation med minimum 2 x 240 l rumopdelte beholdere jf. sorteringen i den nye affaldsordning. Der skal betales restaffaldsgebyr efter volumen og et årligt grundgebyr pr. havelod. Gebyrerne vil blive opkrævet samlet for hver haveforening.

Læs mere om renovation i kolonihaver her 

Jeg er dagplejer - hvad gør dagplejere i den nye ordning?

Dagplejere får en ekstra 140 l beholder til restaffald, som Odense Kommune betaler. 

Indføres der også ny ordning i kommunale institutioner i Odense?

Den nye affaldsordning gælder både husstande og kommunale institutioner. Når der sorteres i de samme typer affald i hjemmet og i institutionen, bliver det hurtigt let og naturligt at sortere.

Læs mere om ny affaldsordning i kommunale institutioner her.

Jeg har erhverv i min bolig - kan jeg nøjes med erhvervsaffaldsordning?

Nej, når der er beboelse i en ejendom, skal man følge reglerne i husholdningsregulativet og derfor sortere efter ny affaldsordning. Al beboelse er tvangstilmeldt til indsamlingsordninger ved Odense Renovation. 

Har du over 800 l restaffald hver 14. dag, skal det hentes af en privat affaldstransportør, som du selv vælger. Har du mindre end 800 l restaffald, skal du benytte Odense Renovation.