Om affaldssuget i centrum

Her kan du læse om baggrunden for det centrale affaldssug, byrådsbeslutninger og lokalplaner.

Fordele ved det centrale affaldssugeanlæg
Med det centrale affaldssug - også kaldet Odenses "Affaldsmetro" - kan en stor del af affaldet fra boliger og erhverv suges i affaldsrør, som fra indkast i eller ved bygninger føres under jorden til affaldsterminalen placeret i Enggade. Anlægget egner sig derfor særlig godt til Odense, som i disse år er en by i forvandling. Der bygges boliger til flere tusinde ekstra beboere, og byen fortættes. Anlægget egner sig særlig godt til områder med byfortætning, som er svært tilgængelige, og hvor kørsel med tunge og støjende køretøjer er generende. Se fordelene ved det centrale affaldssug her:

  • Mindre trafik 
  • Affaldet bliver mindre synligt
  • Støjgener minimeres
  • Fleksibel system - tømning efter behov 
  • Uhygiejniske forhold mindskes 
  • God udnyttelser af ressourcer i affald (kan håndtere flere affaldstyper)


Film om det centrale affaldssug

Se denne korte film, om hvordan affaldssuget i Odense bymidte transporterer affald under jorden til terminalen i Enggade. 

 

 

 

Flere affaldstyper suges

En anden fordel ved centralt sugeanlæg er, at der kan suges tre affaldstyper, madaffald, papir & småt pap og restaffald, i de underjordiske rør. Når en pose med madaffald afleveres i indkastet til madaffald, så lander den sammen med det andet madaffald i mellemstation under indkastet, indtil al madaffaldet suges via et rør til affaldsterminalen i Enggade. Her ender madaffaldet i en container. Når containeren er fyldt, køres den til genanvendelse på et biogasanlæg, som omdanner madaffaldet til gas, når maden rådner. Gassen bruges til strøm. Papir og småt pap bliver genanvendt til nyt papir og pap. Når en pose med restaffald smides i skakt eller indkast til restaffald, lander den ligeledes i en mellemstation for andet restaffald, indtil al restaffaldet suges videre til en container til restaffald i affaldsterminalen. Når containeren er fyldt, køres den til Fynsværket, hvor det brændes, og varmen fra ilden udnyttes til el og varme. 

 

Byrådsbeslutninger

I januar 2014 valgte Odense byråd en underjordisk affaldsløsning til området ved Thomas B. Thriges Gade, hvor en ny bydel skyder i vejret. Løsningen er skræddersyet til behovet, der opstår i tæt bebyggelse som ved Thomas B. Thriges Gade og Odeon.

I december 2015 valgte byrådet at udvide anlægget til også at omfatte Odense Havn, OPUS-området og Østerbro.


I 2017 valgte byrådet yderligere en udvidelse på områderne, så de bebyggelser, der ligger tæt på hovedledningen, også kobles på. Hermed vil omkring 5.000 boliger være koblet på ved fuld implementering.

 

Læs byrådsbeslutningerne her:

Byrådsbeslutning januar 2014


Byrådsbeslutning december 2015

 

Byrådsbeslutning november 2017 


Lokalplaner
Her kan du finde lokalplanerne for området ved Thomas B. Thriges Gade:

Lokalplan nr. 0-770 - Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg

Lokalplan nr. 0-732 omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Lokalplan nr. 0-748 Musik og Teaterhus (ODEON)