Erhverv

Odense Renovation indsamler restaffaldet for Odenses erhvervsliv.
Restaffald kaldes også for 'dagrenovationlignende affald',når det stammer fra virksomheder. Det er den del af virksomhedens affald, som Odense Renovation henter og kører til forbrænding på Fynsværket.

Alt andet affald fra erhverv bringes enten til et godkendt modtageanlæg eller en af byens otte genbrugssstationer.

Når man afleverer erhvervsaffald på en genbrugsstation i Odense, har man adgang på samme vilkår som husholdninger i Odense. Man kan altså ikke aflevere hele containerfulde affald, og der er en grænse på 200 kg for farligt affald og 1 m3 jord. Store lastbiler over 3.500 kg må heller ikke komme på pladserne.

Man får adgang til genbrugspladserne mod betaling af et fast beløb pr. besøg.

Læs mere om gebyret for erhverv her.