Gas fra affaldet

Stige Ø er et globalt forbillede, når det drejer sig om at udnytte affald til energiproduktion. De høje bjerge af skrald på Stige Ø indeholder en stor del organisk affald, som bl.a. afgiver metangas.

Metangas fra forrådnelsesprocessen i affaldet

Når affaldet nedbrydes i en naturlig forrådnelsesproces, dannes metangas. Metangas er særdeles skadeligt for ozonlaget og afbrændes gassen ikke, vil den stige op i atmosfæren.

Verdens lossepladser er en af de væsentligste menneskeskabte kilder til udsivning af metangas - mellem syv og 20% af det samlede metangasudslip i verden stammer fra lossepladser. Derfor er der god fornuft i at brænde gassen, da der på samme tid også produceres energi. 

 

El til 3000 husstande årligt

I den forbindelse er den gamle losseplads på Stige Ø et forbillede. Afbrænding af gassen fra det organiske materiale på lossepladsen forsyner cirka 3000 husstande med el og godt 900 husstande med varme om året.

Boringer ned i affaldsbjergene forsynes med rør, der suger og skaber undertryk, så gassen ikke slipper ud i atmosfæren. I stedet bliver den pumpet op i en opsamlingsstation og sendt videre til kraftværket, hvor den afbrændes.

Ved afbrændingen produceres energi til gavn for byens borgere, så gasudvindingen er sund fornuft - både for miljø og økonomi.