Affald til slutdeponi

Mængden af affald til deponi minimeres hele tiden, fordi mere går til genanvendelse og nyttiggørelse. På den måde er vi med til at sikre et bedre miljø samt en væsentlig længere levetid for centret.

Affaldet holdes adskilt efter type

Hver affaldstype har sit eget depot på Odense Nord Miljøcenter. Således holdes muligheden åben for, at hvis fremtidig teknologi muliggør det, kan man let tage hver enkelt affaldstype op og sende det til videre bearbejdning.
På Odense Nord Miljøcenter findes depoter til følgende affaldstyper, som skal slutdeponeres:

Shredderaffald

Shredderaffald deponeres særskilt med henblik på, at det senere kan nyttiggøres enten ved forbrænding eller ved genanvendelse.

Shredderaffald er rester fra skrotning af fx biler, køleskabe, komfurer samt øvrige jernholdige materialer, hvor jern og metal så vidt muligt er taget fra til genanvendelse og kun den rest, som ikke er egnet til genanvendelse eller forbrænding, er tilbage.

 

Shredderaffald på Odense Nord Miljøcenter

Asbestholdigt affald
Asbeststøv og andet affald, der indeholder asbestfibre, anses for farligt affald og deponeres derfor særskilt. Affaldet skal ved modtagelsen være emballeret i støvtætte, dobbelte poser, og de skal være forseglet og mærket.
Affaldet afdækkes med grus eller jord umiddelbart efter deponeringen, så der ikke afgives asbestfibre til luften.

Deponeringsegnet affald
En resttype af affald, der ikke kan genbruges eller forbrændes med energiudnyttelse, deponeres på Miljøcentret. Det gælder f.eks. trykimprægneret træ, isolering, sanitet, asbest, ikke-genanvendelig hård PVC, blød PVC o.a.

 

Deponeringsegnet affald på Odense Nord Miljøcenter

Andre typer affald til slutdeponi:

 • Affald – afgiftsfri deponering (gammel losseplads)
 • Afvandet slam og flydende slam
 • Bygningsaffald (deponeringsegnet)
 • Fejlsorteret affald
 • Forurenet jord (deponeringsegnet)
 • Gadeopfej
 • PVC (deponeringsegnet)
 • Restaffald fra sortering
 • Ristestof og sand
 • Slibestøv
 • Specialaffald – særligt arbejdskrævende
 • Storskrald (deponeringsegnet)
 • Støbesand