Affald til genanvendelse

Ca. halvdelen af det affald, som afleveres på Odense Nord Miljøcenter genanvendes efter behandling. Det gælder forurenet jord, slagge fra affaldsforbrænding og de 2 kompostprodukter. Læs mere her.

Jordrensning

På miljøcentret renses olieforurenet jord med et olieindhold på op til 5 % og et tjæreindhold op til 0,2 %. For at sikre at den jord, der modtages, ikke indeholder en kraftigere forurening end det miljøcentret må modtage, skal jorden anmeldes og godkendes af den lokale kommune, inden det kan modtages til behandling på jordbehandlingsanlægget. 

Rensningen af jorden er en lavteknologisk proces, hvor olieforureningen nedbrydes af de mikroorganismer, der forekommer naturligt i jorden. Såfremt der modtages en særlig svært nedbrydelig forurening er der dog mulighed for at tilsætte andre materialer, der vil fremskynde rensningen. Den forurenede jord oplægges i miler, der vendes efter faste intervaller afhængigt af forureningstypen og forureningsgraden. Vending gennemføres for at sikre, at der altid er tilstrækkeligt ilt tilstede til mikroorganismerne kan arbejde optimalt. 


For ethvert jordparti føres der en journal, der blandt andet indeholder oplysninger om, hvor jorden stammer fra, hvornår den er kørt til jordbehandlinganlægget, hvor forurenet jorden var ved modtagelse og efter rensning, og hvor jorden er blevet anvendt efter rensning.

 

I tilknytning til anlægget for behandling af olieforurenet jord er der placeret et "jordhotel" også kaldet karteringspladsen. På jordhotellet anbringes jord fra blandt andet renoveringer, nybyggeri, akutte sager, mindre driftsopgaver m.m. Ved disse sager er der ikke mulighed for at foretage analyser af jorden, inden denne afleveres på miljøcentret. Prøverne udtages efterfølgende, hvorefter jorden disponeres efter, hvorvidt den dokumenteres at være ren eller forurenet. 


Miljøcentret kan være behjælpelig med at udtage prøver af jord til analysering. Prøverne udtages på lokationen. Herefter fremsender miljøcentret analyserne til akkrediteret analyseleverandør. Når analyseresultaterne foreligger, fremsendes resultaterne til jordejeren. 

 

Slaggesortering

På miljøcentret sorteres slagge fra Fynsværkets affaldsforbrænding. Slagge er det aske, jern og anden rest, som ligger tilbage, efter at det har været igennem forbrændingen. Ca. 96 % af slaggen kan genbruges efter sorteringen på miljøcentret, og kun 4 % deponeres. 

 

Slaggen sorteres i 3 typer: 

  • Mineralsk slagge - mineralsk slagge anvendes til bygge- og anlægsarbejder - fx. vejbelægning. 
  • Jern - jernet går til genanvendelse. 
  • Sigterest - sigteresten køres til forarbejdning eller deponeres. 

 

Kompost af have- og parkaffald

Kompost, der alene fremstilles af have- og parkaffald, anvendes til byens private haver. Komposten fremstilles i lange rækker også kaldet miler. Selve processen forløber over 8 uger, hvor milerne vendes en gang om ugen. Det sker for at tilføre ilt til processen. Milerne overvåges elektronisk, så man hele tiden kan kontrollere, om ilt- og temperaturforholdene er optimale. Efter komposteringsprocessen lægges komposten til afkøling i 2 uger og derefter til eftermodning i 12 uger. Herefter sigtes komposten, og så er den klar til brug. 


Biokompost: Have- og parkaffald samt slam (biomasse)

Den særligt næringsholdige kompost, som er lavet af både have - og parkaffald samt biomasse, kaldes biokompost. Den bliver typisk brugt til at sprede landbrugsjord. 

Odense Nord Miljøcenter modtager biomasse fra Odense Kommunes tre rensningsanlæg. Det er ca. 21.000 ton biomasse om året. Når biokomposten produceres, starter det med, at have- og parkaffaldet neddeles. Herefter lægges det op i miler sammen med biomasse og halm. Halmen omsættes meget let og hjælper derfor med at give komposteringsprocessen en hurtig opstart. Inden for 1 døgn når temperaturen i en mile op på 70 grader. 

Efter den egentlige komposteringsproces lægges komposten til afkøling i yderligere 2 uger, og derefter til eftermodning i 12 uger. Herefter sigtes komposten, som så er klar til brug. 
Denne type kompost er særlig rig på næringsstoffer grundet den komposterede biomasse. Hovedvægten af biokomposten anvendes på landbrugsjord. 

Biokompost må ikke anvendes i private haver, offentlige parker eller lignende uden først at være varmebehandlet (hygiejniseret). Hvis biokompost skal anvendes frit, skal den opvarmes i en lukket reaktor til 70 grader i minimum en time. Opvarmningen skal kunne dokumenteres overfor myndighederne. Derfor har miljøcentet udviklet et hygiejniseringsanlæg. Anlægget har en kapacitet på 5.000 ton biokompost om året. Biokompost, der tilføres jordbruget, bliver ikke varmebehandlet.