Restaffald

Restaffald kaldes også dagrenovation. Det er den rest, der er tilbage, når det farlige affald og det genanvendelige affald er taget ud. Tilbage er så kun restaffaldet.

Restaffald

Der er forskellige måder, hvorpå restaffald (dagrenovation) håndteres i boligforeninger og udlejningsejendomme. Nogle etagebyggerier har almindelige affaldscontainere, andre har skakt i opgangen og visse steder suges affaldet ud af skakt med et mobilsug- eller centralsugeanlæg. Det er viceværten eller administrationselskabet, der skal kontakte Odense Renovation, hvis der opstår problemer med affaldet.

 

 

Sorteringsvejledning

 

  • Pizzabakker
  • Mad- og drikkekartoner - fra midten af august og otte uger frem udrulles en ny beholder til plast samt mad- & drikkekartoner
  • Snavset emballage, som ikke kan skylles rent
  • Snavset papir og plast
  • Støvsugerposer
  • Bleer

 

NEJ TAK i denne beholder

  • Genanvendeligt affald
  • Farligt affald 


Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffaldet brændes. Varmen fra ilden udnyttes til el og varme, som føres tilbage til husholdningerne.
Sørg for at sortere så meget affald fra til genanvendelse som muligt, inden resten smides ud til restaffald.