Hvad indebærer ordningen?

Ordningen med affald fra olie- og benzinudskillere indebærer et årligt tjek af brøndene hos virksomheden. Det sker for at sikre, at miljøet ikke belastes unødigt.

Alle virksomheder er tilmeldt den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere og sandfang (udskilleranlæg), hvor Odense Renovation sørger for følgende:

  • En årlig undersøgelse af affaldsmængden i udskillere, magasinbrønde og sandfang, hvor mængden af udskilt olie/benzin og bundslam kontrolleres.
  • Hvis der ved den årlige undersøgelse er mere end 0,5 til 1 cm olie/benzin i udskilleren, så foretages en skimning. Ved skimning forstås, at udskilt olie/benzin suges op fra væskeoverfladen i udskilleren.
  • Hvis der er mere end 10 cm bundslam i udskiller eller sandfang, så foretages en bundtømning. Ved bundtømning tømmes udskilleren helt.
  • Ved den årlige undersøgelse kontrolleres udskiller og sandfang for umiddelbare synlige tegn på skader og utætheder.
  • Hvert tredje år foretages der en bundtømning af udskillere, magasinbrønde og sandfang, uanset tilstand.
  • Der er mulighed for tilkøb af serviceydelser, som ekstra kontrol af flydelukke, alarm, filter samt påfyldning af vand og ekstra kontrol af mængden af olie/benzin og slam.
  • Efter alle besøg udarbejdes der en rapport, som sendes til virksomheden pr. e-mail.

 

Virksomhedens ansvar

Selvom der gennem den kommunale ordning sker en årlig undersøgelse, er det alene virksomhedens ansvar, at der sker vedligeholdelse og jævnligt føres kontrol med virksomhedens olie- og benzinudskillere.
Det er virksomhedens ansvar, at udskilleranlæg tømmes, når det er nødvendigt. Tømmehyppigheden skal afpasses efter udskilleranlæggenes funktion og belastning, og tømningerne bestilles hos Odense Renovation.
Bestillingerne udføres af FKSSlamson/Marius Pedersen A/S for Odense Renovation A/S. Udførte ydelser faktureres derefter af Odense Renovation A/S.

 

Tag kontakt

Hvis virksomheden har specielle ønsker til tømmehyppighed, varsling inden besøg, eventuel nøgleaftale, spørgsmål til serviceydelser, eller blot oplysninger om eventuelle ændringer, så kontakt Odense Renovation. Oplys adresse og udskilleranlæggets ID-nr. ved henvendelse til Odense Renovation.
Kontakt Odense Renovation A/S på kundeservice@odenserenovation.dk.