Principper for samfundsmæssigt ansvar

Vi ønsker, at både vi og vores samarbejdspartnere er bevidste om vigtigheden af at opfylde principperne nedenfor. Principperne er fra DS 49001-ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar (ISO 26000).

Både for miljø, arbejdsmiljø og de øvrige CSR-områder gælder det, at Odense Renovation skal sikre, at vores adfærd er baseret på respekt for de 10 principper for samfundsmæssigt ansvar, og at de er ledende for selskabet i arbejdet med at definere og gennemgå strategier, politikker, fremgangsmåder og implementeringsprocesser.

 

De 10 principper er følgende:

1. Ansvarlighed og forklarlighed
Odense Renovation skal stå til ansvar for og kunne redegøre for sine påvirkninger af samfund, økonomi, miljø og arbejdsmiljø.

 • Vi har altid haft fokus på at være en ansvarlig virksomhed
 • Vi er certificeret efter ISO-standarderne 14001, 45001 og (DS) 49001
 • Vores ledelsessystem medvirker til implementeringen af virksomhedens strategi
 • Vi er medlem af Dansk Affaldsforening, Dakofa, SamAqua, ACRplus og får herigennem ny viden, så vi forbedrer os løbende.
  •  

2. Gennemsigtighed
Odense Renovation skal  udvise gennemsigtighed i de beslutninger og aktiviteter, der påvirker samfund, miljø og arbejdsmiljø

 • Vi rapporterer vores resultater til omverdenen via hjemmeside, årsrapport samt CSR-rapport
 • Vores vison og mission er tilgængelig for alle på hjemmesiden 
 • Vi informerer åbent om vores kerneydelser og vores forretning

 

3. Etisk adfærd
Odense Renovation skal til enhver tid udvise en etisk adfærd.

 • Vi opfører os i overensstemmelse med vores etiske retningslinjer, firmaets værdier og de 10 principper for samfundsansvar
 • Vi respekterer medarbejdernes holdninger
 • Vi har en moppepolitik, og vi har et etisk regelsæt, der gælder alle medarbejdere
 • Vi prioriterer medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkermed meget højt
 • Vi har et psykisk og fysisk beredskab, som kan hjælpe medarbejdere med psykiske og fysiske problemer 

 

4. Respekt for interessenter
Odense Renovation skal respektere, tage hensyn til og reagere på sine interessenters interesser.

 • Vi respekterer vores interessenter ved at kende dem godt og være i løbende dialog med dem
 • Vi efterkommer interessenternes ønsker, så vidt det iver mening for virksomheden
 • Vi gennemfører med jævne mellemrum tilfredshedsanalyser blandt interessenter for at afstemme forventningerne 

 

 

5. Respekt for loven
Odense Renovation skal til enhver tid overholde gældende lov

 • Vi følger udviklingen i nye love tæt og informerer relevante personer i huset efter behov
 • Vi overholder gældende lovgivning
 • Vi stiller krav til vores samarbejdspartnere, leverandører og aftager om, at også de skal overholde loven
 • Vi respekterer de internationale adfærdsnormer, når vi er i kontakt med det internationale miljø

 

6. Respekt for internationale adfærdsnormer
Odense Renovation skal respektere internationale adfærdsnormer, samtidig med at vi overholder nationale lovkrav.

 • Vi respekterer de internationale adfærdsnormer, når vi er i kontakt med det internationale miljø

 

7. Respekt for menneskerettigheder
Odense Renovation skal respektere menneskerettighederne og anerkende deres vigtighed og universelle karakter.

 • Vi bruger Odense Kommunes kontrolenhed, som ved bygge- og anlægsarbejde tjekker arbejdsforholdene
 • Vi har respekt for, at mennesker er forskellige, men skal behandles lige.
 • Vi ved, at menneskerettigheder kan tolkes bredt, og at vi også skal være opmærksomme på dem

 

8. Væsentlighed
Odense Renovation skal fokusere på de væsentlige emner, der knytter sig til selskabets miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og samfundsmæssige ansvar, under hensyntagen til vores interessenter.

 • Vi yder hver dag vores bedste for fortsat at kunne levere forsyningssikkerhed i form af regelmæssig afhentning af byens affald samt miljømæssig optimal behandling af de indsamlede affald
 • Vi arbejder konstant på at optimere behandling af det indsamlede affald, så ressourcerne bruges bedst muligt 
 • Vi har stort fokus på i alle handlinger at belaste miljøet mest muligt 

 

9. Helhedssyn
Odense Renovation skal prioritere sin indsats ud fra en helhedsbetragtning

 • Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
 • Vi har et helhedsorienteret ledelsessystem med fokus på integration i resten af organisationen
 • Ledelsesteamet arbejder bevidst med anti-silotænkning
 • Vi evaluerer løbende mål og resultater
 • Vi har fokus på, at alle ansatte løbende skal kompetenceudvikles

 

10. Løbende forbedringer
Odense Renovation skal fortløbende og vedvarende forbedre sin indsats og sine resultater i forhold til det samfundsmæssige ansvar.

 • Vi gennemfører løbende kundetilfredshedsundersøgelser og medarbejdertrivselsundersøgelser
 • Vi har fokus på risikostyring og målopnåelse for at sikre løbende forbedringer
 • Vi gennemfører effektiviseringer og forbedringer med medarbejderinddragelse og borgerinddragelse
 • Vi har faste procedurer for intern audit og for sikkerhedsrunderinger