ESG-politik

Odense Renovation skal medvirke til, at miljøtilstanden i kommunen hele tiden bliver bedre.

ESG-politik  

 

CSR er et bærende element i Odense Renovations strategi 2025.

Denne politik tager derfor afsæt i strategien ud fra FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med særlig fokus på mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst; mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion, og mål 13: Klimaindsats, samt ud fra strategiens vision om de gode klimavalg og en grønnere udvikling.


Overordnet arbejder politikken for at


· beskytte miljøet og arbejdsmiljøet og leve op til vores samfundsansvar
· leve op til vores interessenters forventninger og vision om at være en bæredygtig virksomhed
· sætte cirkulær økonomi højt på dagsorden
· lade de 10 principper for samfundsansvar fra DS 49000 (ISO 26000)-standarden være ledende for virksomheden
· kommunikere politikken til medarbejderne, så de tager medansvar for miljø, arbejdsmiljø og CSR
· løbende forbedre vores præstationer indenfor de 7 områder i CSR-standarden: miljø, arbejdsforhold, lokal samfundsudvikling og -indflydelse, forbrugerforhold, god forretningsskik, menneskerettigheder og organisationsledelse.
· opretholde et certificeret fælles ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og CSR - og synliggøre resultaterne af vores indsats inden for alle 3 standarder
· løfte det særlige ansvar, vi har som kommunalt ejet forsyningsselskab i affaldsbranchen, for at forbedre og udvikle det samfund, vi er en del af.

· som minimum overholde relevante love og regler.

Specifikt inden for miljø vil vi:
· formindske de miljøbelastninger, der kommer fra udførelsen af vores aktiviteter - både hos os selv og hos vores samarbejdspartnere, så miljøtilstanden i vores arbejdsområde hele tiden forbedres.
· bringe så mange nyttiggjorte produkter og materialer tilbage til samfundet som muligt og herved bringe affaldet så højt op i affaldshierarkiet som muligt
· bruge færrest mulige ressourcer, og søge bæredygtige løsninger.

Specifikt inden for arbejdsmiljø vil vi:
· have sunde og sikre arbejdspladser.
· arbejde systematisk med at fjerne farer og risici samt forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom.
· arbejde fortløbende for god trivsel.
· sikre kompetence, viden og inddragelse af medarbejderne.

- som minimum overholde relevante love og regler.

Specifikt inden for forbrugerforhold vil vi:
· understøtte uddannelse og informere om bæredygtigt forbrug og korrekt affaldssortering, så forbrugeren opnår forståelse for konsekvensen af deres handling i forhold til miljøet

Specifikt inden for lokal samfundsinvolvering og -udvikling vil vi:
· engagere os i lokalsamfundet og dets institutioner
· bidrage til udvikling af innovative teknologier
· samarbejde med lokale organisationer og uddannelsesinstitutioner