Vores historie

Odense Renovation har stået for indsamling af affald i Odense Kommune siden sidst i 1800-tallet. Se historiske milepæle her.

Odense Renovation er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, som hører under Borgmesterforvaltningen. Vores historie går mange år tilbage - få nogle hightlights herunder.

 

1882

Nævnt første gang på skrift. På dette tidspunkt var det fattigvæsnet, der stod for renovationen i Odense by - fattigvæsnet var billig arbejdskraft! Senere blev affaldsindsamlingen flyttet til markvæsenet. Markvæsenet kunne nemlig bruge den såkaldte natrenovation - altså lokumsspandene, som man tømte om natten - til gødning på byens marker. Afgrøderne fra markerne blev bl.a. brugt til at fodre hestene med, der trak hestevognene med natrenovation, og således kørte affald i ring...

Zinkspande indføres i alle husstande.

 

  

1950

10 renovationsbiler indkøbes til at afløse hestekøretøjer

Bilen afløser hestevognen - zinkspande med affald

 

 

1967

Papirsække erstatter zinkspande

Losseplads på Stige Ø åbner

Bil med sække

 

1987

Kompostplads til haveaffald starter

 

1988

Genbrugsforsøg starter med grå/grønne spande - grå til restaffald og grøn til flasker og papir/pap. 8 bemandede genbrugsstationer åbnes, og 13 ubemandede containerpladser lukkes. 

Ubemandede containerpladser i 80'erne

 

1993

Miljøstationer til glas, papir og pap afløser den grønne spand ved husholdningerne. Der indføres røde kasser til farligt affald og kompostbeholdere. Statusskift fra kommunal forsyning til kommunalt aktieselskab

 

1994

Odense Nord Losseplads åbnes (idag Odense Nord Miljøcenter). Miljøcentret er Danmarks største kontrollerede og mest miljøsikre losseplads. Den afløser den gamle losseplads på Stige Ø. Centret er placeret på et 110 ha stort areal, og der forventes en levetid på ca. 100 år. 27 medarbejdere er ansat på Odense Nord Miljøcenter.

 

1995

Stige Ø lukkes som losseplads og gasserne udnyttes

 

1997

Forbrændingsanlæg ved Fynsværket åbner – man brænder i stedet for at deponere

 

1999

Elektronikskrot indsamles og sorteres

 

2000

Erhvervsgenbrugsstation åbner

ISO 14001-certificering af hele selskabet (Miljøstyring)

Det første grønne regnskab produceres

 

2002/3

Miljøstationerne nedlægges og erstattes dels af papirbeholdere ved alle husstande og dels af flaskecontainere centralt placeret i hele byen.

 

2003

Selskabet udvider sit arbejdsområde med et fælles selskab med A/S Marius Pedersen, hvor et sorteringsanlæg sorterer erhvervsaffald for at tage den genbrugelige del fra, inden resten køres til forbrænding. Der kommer også større fokus på salg af knowhow - især slamkompostering vækker stor interesse i flere lande.

Første certificerede miljøredegørelse efter EMAS-krav

 

2004

Selskabet certificeres i henhold til miljøledelsesstandarden EMAS

 

2005

Odense Renovationsselskab køber i samarbejde med Fjernvarmeforsyningen gasanlægget på Stige Ø

Mobilsug og centralsug indføres som et alternativ til almindelige affaldsbeholdere

 

2006

OHSAS 18.001 Arbejdsmiljøcertificeret

Samarbejde med boligforeninger om minigenbrugsstationer i lokalområdet

Indførsel af producentansvar for elektronikskrot

Opstart på husstandsindsamling af batterier ved papirbeholderen

 

2007

Kommunen udarbejder en ejerstrategi for selskabet

125-års jubilæum fejres

 

2008

Pilotprojekt på Havnen og Ove Sprøgøes Plads igangsættes

 

2009

Selskabet overtager ansvaret for gaderenholdelse i Odense Kommune

Selskabet skifter navn til Odense Renovation A/S - og får nyt logo

Spandespuling 2 gange årligt som fast ordning

 

2010

Nedgravet affaldsløsning på Ove Sprogøes Plads

 

2010-2011

Forsøg med indsamling af emballageaffald

 

2013

Byrådet beslutter, at Odense Renovation skal projektere, anlægge, eje og drive et nyt central affaldssugeanlæg i Thomas B. Thriges Gade-området.

Odense Renovation overtager ordningerne for klinisk risikoaffald og affald fra olie- og benzinudskillere.

Den første skraldebil med el-drevet hydraulik går i drift

Store gasforekomster opdages i shredderaffaldet på Odense Nord Miljøcenter, det søges udvundet

 

2014

Forsøg med indsamling af pap i papirbeholderne ved alle husstande

 

2015

Indvinding af gas fra shredderaffaldet

Forsøgsordningen med småt pap og papir i samme beholder hjemme ved husstanden bliver permanent

Digitaliseringsprojekter "mit.odenserenovation.dk" igangsættes

Odense Renovation overdrager gaderenholdelsen til NCC A/S efter et kommunalt udbud af opgaven

Odense Renovation overtager gasanlægget på Stige Ø, Odense Nord Miljøcenter og Lind Hansens Vej 100 %

 

2016

Det centrale affaldssugeanlæg etableres og arbejdet med at nedgrave rør fra affaldsterminalen og de tilkoblede bebyggelser i gangsættes.

Det centrale affaldssugeanlæg får sin officielle åbning i september, hvor rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Jane Jegind, og bestyrelsesformand for Odense Renovation, Peter Rahbæk Juel, indvier anlægget

Odense Kommune og Odense Renovation A/S igangsætter affaldsforsøget "Sorter Mere" med indsamling af flere genanvendelige affaldstyper og madaffald for 2.000 husstande fordelt på 8 områder i Odense. Forsøget løber et år og skal være med til at skabe den fremtidige affaldsløsning for Odense Kommune.