Gebyrstruktur

Vi indfører en ny model for beregning af renovationsgebyrerne i takt med, at der indføres en ny affaldsordning. Læs nedenfor om den nye gebyrstruktur.

Nuværende gebyrstruktur

I nuværende model betales ét samlet gebyr, som dækker udgifterne til alle affaldsordningerne, herunder restaffald, papir & småt pap ved husstanden, genbrugsstationer, storskrald, småt elektronik og farligt affald. Gebyret gradueres efter restaffaldsbeholderens størrelse og type.

 

Ny todelt gebyrstruktur

I den nye model er en todelt gebyrstruktur, hvor gebyret opdeles i et grundgebyr og et restaffaldsgebyr.

 

Grundgebyr

Grundgebyret dækker udgifterne til øvrige ordninger (afhentning af papir & pap samt glas & metal ved husstanden, brug af genbrugsstationer samt ordning for storskrald, småt elektronik og farligt affald).

Grundgebyret fastsættes efter husstandstype, hvor der anvendes følgende priser:

 

  • Enfamiliehus (parcelhus, rækkehus mv.): 1.331,00 kr.
  • Lejlighed (herunder ældre- og handicapvenlige boliger): 931,00 kr.
  • Værelse (kollegier): 532,00 kr.
  • Plejeboliger: 266,00 kr.
  • Kolonihave pr. havelod: 133,00 kr. 

Priser er incl. moms

 

Restaffaldsgebyr

Restaffaldsgebyret fastsættes efter størrelsen på restaffaldsbeholderen. Hvis der er tale om en rumopdelt beholder, betales der for det volumen, der er til rådighed til restaffaldet. Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet, i modsætning til nuværende model, hvor der er forskellig literpris afhængig af indsamlingsudstyret.

Madaffaldet er inkluderet i restaffaldsgebyret, både som en del af en rumopdelt beholder, og i en separat beholder.

 

Dette er kun selve gebyrstrukturen. Se priserne her.

Overgang til ny gebyrstruktur

Den nye gebyrstruktur træder i kraft fra og med 2. kvartal 2020. Ejer af ejendomme, som har fået nye beholdere i 2019 og 1. kvartal 2020, skal således fra 2. kvartal 2020 betale efter ny gebyrstruktur og prisliste. Ejere af ejendomme, som efterfølgende får nye beholdere, overgår til den nye gebyrstruktur og prisliste kvartalet efter, at de har fået nye beholdere.

Forklaring på regning

Der sendes i øjeblikket regninger ud fra Administrationsservice Fyn. På Administrationsservice Fyns hjemmeside kan du se et eksempel på en regning og få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning består af. På siden kan du klikke på spørgsmålstegnet ud fra de forskellige poster og få mere information om de enkelte poster på regningen.
tryk på dette link til for at se ny regning.


Eksempel på regning
 


For boligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og andelsforeninger

I forbindelse med omlægningen fra gammel til ny gebyrstruktur blev måden at opkræve affaldsgebyrer hos boligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og andelsforeninger også lagt om. Opkrævningen for grundgebyr og restaffaldsgebyr sendes til administrator for boligforeningen, som opdeler og videresender affaldsgebyrerne til lejerne.