Gebyrstruktur

I takt med at der indføres en ny affaldsordning, vil der også blive indført en ny model for beregning af renovationsgebyrerne. Læs nedenfor om den nye gebyrstruktur.

I nuværende model betales ét samlet gebyr, som dækker udgifterne til alle affaldsordningerne, herunder restaffald, papir & småt pap ved husstanden, genbrugsstationer, storskrald, småt elektronik og farligt affald. Gebyret gradueres efter restaffaldsbeholderens størrelse og type.

 

Ny todelt gebyrstruktur

I stedet indføres en ny todelt gebyrstruktur, hvor gebyret opdeles i et restaffaldsgebyr og et grundgebyr.

Restaffaldsgebyret fastsættes efter størrelsen på restaffaldsbeholderen. Hvis der er tale om en rumopdelt beholder betales der for det volumen, der er til rådighed til restaffaldet. Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet, i modsætning til nuværende model, hvor der er forskellig literpris afhængig af indsamlingsudstyret.

 

Grundgebyr

Grundgebyret dækker udgifterne til øvrige ordninger (afhentning af papir & pap samt glas & metal ved husstanden, brug af genbrugsstationer samt ordning for storskrald, småt elektronik og farligt affald).

Grundgebyret fastsættes efter husstandstype, hvor der anvendes følgende fordelingsfaktorer:

 

  • Enfamiliehus (parcelhus, rækkehus mv.): fordelingsfaktor 1
  • Lejlighed (herunder ældre- og handicapvenlige boliger: fordelingsfaktor  0,7
  • Værelse (kollegier): fordelingsfaktor 0,4
  • Plejeboliger: fordelingsfaktor 0,2
  • Kolonihave pr. havelod: fordelingsfaktor 0,1

 

Dette er kun selve prisstrukturen. Se priserne her.

 

Overgang til ny gebyrstruktur

Ejer af en ejendom, betaler efter den nuværende gebyrstruktur og prisliste i hele 2019 - også selvom ejendommen er overgået til ny ordning og har fået nye beholdere. Ejer af ejendomme som har fået nye beholdere i 2019, skal fra 1. kvartal 2020 betale efter ny gebyrstruktur og prisliste, og ejer af ejendomme, som får nye beholdere i 2020 overgår til den nye gebyrstruktur og prisliste kvartalet efter, at de har fået nye beholdere.