Faremærker

Her kan du blive klogere på faremærker.

Faremærker fortæller, hvor farligt affaldet er, og hvilken risiko kemikalierne udsætter dig for. Her kan du se en oversigt over faremærkerne – og hvor du skal aflevere emballager med forskellige faremærker henne.

Sundhedsfare

Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation sløvhed eller svimmelhed.
Eksempler: Kalkfjerner, WC-rens og kølervæske
Bortskaffelse: Tomme emballager med dette faremærke må fra august 2022 komme i beholderen til plast og mad- & drikkekartoner derhjemme. På genbrugsstationen skal de afleveres i containeren til hård plast. Emballager, der ikke er tomme, skal afleveres som farligt affald. 
 

Ætsende
Kemikalier, som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader.
Eksempler: Eddikesyre, saltsyre ammoniak og afløbsrens.
Bortskaffelse: Emballager med dette faremærker skal altid afleveres farligt affald.

 

Brandfarlig
Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer.
Eksempler: Motorbrændstof, husholdningssprit, neglelakfjerner og sprayflasker.
Bortskaffelse: Emballager med dette faremærker skal altid afleveres farligt affald.
Miljøfare
Kemikalier, som er farlige for miljøet.
Eksempler: Terpentin, benzin, pesticider, biocider, maling og lak.
Bortskaffelse: Emballager med dette faremærker skal altid afleveres farligt affald.Kronisk sundhedsfare
Kemikalier, som giver kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og forplantningsevnen.
Eksempler: Terpentin, benzin, cellulosefortynder og lampeolie.
Bortskaffelse: Emballager med dette faremærker skal altid afleveres farligt affald.Brandnærende
Kemikalier (gas, vælske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til forbrændingen af et andet materiale.
Eksempler: Blegemidler og desinfektionstabletter og – væske.
Bortskaffelse: Emballager med dette faremærker skal altid afleveres farligt affald.Akut giftig
Kemikalier, som er akut giftige ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. Kemikalier med dette mære kan være livstruende.
Eksempler: Pesticider, biocider og træsprit.
Bortskaffelse: Emballager med dette faremærker skal altid afleveres farligt affald.


Gasser under tryk
Gasser i beholdere under tryk (2 bar eller højere).
Eksempler: Flasker med flydende gas (LPG-flasker) svejseglas og iltflasker.
Bortskaffelse: Emballager med dette faremærker skal altid afleveres farligt affald.

Eksplosiv

Eksplosive kemikalier og genstande
Eksempler: Nitroglycerin, ammunition og fyrværkeri.
Bortskaffelse: Nitroglycerin (apoteket), ammunition (politiet) og fyrværkeri (farligt affald)